Passende Perspectieven – Op zoek naar ‘good practices’ voor rekenen in het basisonderwijs

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in 2013 een werkwijze ontwikkeld voor leerlingen die het fundamentele niveau (1F) bij uitstroom naar het VSO niet bereiken. In en met het SBO zijn materialen ontwikkeld voor het werken met Passende Perspectieven: leerroutes, doelen-lijsten, een wegwijzer en profielschetsen.

Passende perspectieven in het reguliere basisonderwijs

In het reguliere basisonderwijs is sindsdien groeiende belangstelling voor de visie en de werkwijze van Passende Perspectieven. In de bovenbouw van het basisonderwijs is er meestal zorg over een klein aantal leerlingen dat, ondanks goed reken-wiskundeonderwijs, het fundamentele niveau (1F) niet bereikt bij de uitstroom naar het VO. In het SBO hebben alle leerlingen een Ontwikkelperspectief (OPP) en kunnen de leerroutes 1, 2 en 3 met meerdere leerlingen tegelijk in de stamgroep / klas worden uitgevoerd. Scholen die het handelingsgericht werken in hun visie hebben opgenomen kunnen de leerroutes inpassen in de groepsplannen.

In basisscholen is sympathie voor de visie, maar enige aarzeling bij het organiseren van Passende Perspectieven. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?

“Passende Perspectieven – Op zoek naar ‘good practices’ voor rekenen in het basisonderwijs” verder lezen

Ontwikkeling van een rekenportfolio door PCBO Tytsjerksteradiel

rekenportfolio tytjerksteradiel

Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen onder meer de basisvaardigheden van rekenen een grote rol. De beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Hierbij vindt u twee Rekenportfolio’s: Een leerlingportfolio en een begeleidende handleiding door docenten. Dit materiaal is ontwikkeld door CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. De portfolio’s zijn ontstaan vanuit een behoefte van beide organisaties aan een doorgaande lijn rekenen van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In oktober 2016 kwamen de Rekenportfolio en de begeleidende Handleiding voor Docenten beschikbaar.

Dit project is tot stand gekomen met een subsidie van de NVORWO, waardoor het ontwikkelde materiaal goed kon worden vormgegeven. Het werk is door medewerkers vanuit CSG Liudger en PCBO Tytsjerksteradiel ontwikkeld en valt ook onder hun verantwoordelijkheid.

“Ontwikkeling van een rekenportfolio door PCBO Tytsjerksteradiel” verder lezen

Rekenen thuis – Aletta Jakobsschool uit Arnhem

aletta jacobsschool ontwikkelt een manier om rekenen thuis te stimuleren

Projectaanvraag

In 2013 deed het team van de Aletta Jakobsschool uit Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van rekenen in de thuissituatie door middel van rekenspellen. De aanvraag werd gehonoreerd. Inmiddels loopt het project en blijkt het een groot succes te zijn. Sophie Verheijen en Anneke Noteboom schreven er een artikel over in het tijdschrift Volgens Bartjens.

Thuis en op school

Door op school te werken met spellen die de rekenvaardigheden stimuleren en deze ook thuis te laten spelen, wilden de onderbouwleerkrachten van de Aletta Jacobsschool in eerste instantie bewerkstelligen dat ouders op een positieve manier konden bijdragen aan de rekenontwikkeling van hun kind en tevens meer zicht zouden krijgen op de (reken)ontwikkeling van hun kind.

“Rekenen thuis – Aletta Jakobsschool uit Arnhem” verder lezen