Welke reken-wiskundige bagage heb je nodig om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij?

Deze korte notitie is opgesteld vanuit de Werkgroep Wiskunde voor Morgen (WvM) op verzoek van de besturen van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO). Ook als pdf te downloaden.

Vooraf
De maatschappij verandert en daarmee veranderen ook de eisen die aan het reken-wiskundeonderwijs worden gesteld. Dit is een perspectief dat naar ons idee in de huidige curriculum-discussie nog onderbelicht is gebleven.
Door globalisering en informatisering wordt de maatschappij dynamischer en complexer.
Daarnaast verandert ook de rol van rekenen-wiskunde in de maatschappij onder invloed van de ruime beschikbaarheid van computers die over een toenemende rekenkracht beschikken. Steeds meer en steeds complexere problemen worden met computers aangepakt en reken-wiskundige bewerkingen worden in toenemende mate aan apparaten overgelaten.
Computerisering leidt bovendien tot een accentverschuiving in de reken-wiskundige inhouden die voor de maatschappij van belang zijn. De groeiende rol van statistiek is hier een duidelijk voorbeeld van. Kwantitatieve en statistische informatie spelen een steeds grotere rol in politiek en media.
In deze notitie proberen we aan te geven welke implicaties deze ontwikkelingen hebben voor de doelen van toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs
Globalisering en informatisering maken de maatschappij dynamischer en complexer.
Het onderwijs zal leerlingen moeten voorbereiden op een continu veranderende, complexe, maatschappij. In dit verband wordt vaak verwezen naar de 21st century skills, zoals probleem oplossen, kritisch denken en communiceren. Reken-wiskundeonderwijs lijkt bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van dergelijke vaardigheden. Daarbij kan bovendien aandacht worden besteed aan vakspecifieke vormen van argumenteren en communiceren. Bijvoorbeeld door leerlingen te leren hun oplossingen voor een probleem aan anderen uit te leggen in wiskundetaal, en door hen te leren om kritiek te geven en te krijgen, met respect voor elkaars denkwijze. En leren om, uitleggen, formuleren en noteren en het elkaar bekritiseren, te gebruiken als specifiek wiskundige werkwijze om alleen of samen met anderen het denken te ordenen, te onderbouwen en fouten te voorkomen. (Vrij naar de preambule bij de kerndoelen basisonderwijs.)
Er komt steeds meer digitale rekenkracht beschikbaar.
Door de toegenomen rekenkracht van computers kunnen complexe problemen worden aangepakt. De ruime beschikbaarheid van rekenkracht leidt ertoe dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van wiskundig modellen, zowel in industrie als in dienstverlening. Het vertalen van problemen naar een reken-wiskundige modellen wordt daarmee een steeds belangrijkere vaardigheid, naast het bedenken van nieuwe mogelijkheden van modelgebruik. Daarbij is kritisch inzicht nodig in de relatie tussen de werkelijkheid en het gekozen model en besef van de beperkingen van wiskundige modellen. Dit geldt ook voor het gebruik van modellen die door anderen zijn ontwikkeld.
Wanneer er sprake is van steeds terugkerende berekeningen van eenzelfde type, zal er worden gezocht naar een algoritme waarmee deze berekeningen efficiënt en snel kunnen worden uitgevoerd. Dit vraagt vaardigheden op het gebied van algoritmiseren en ‘computational thinking’.
Gebruikers moeten het reken-wiskundewerk dat apparaten uitvoeren op een globaal niveau begrijpen. Dit hebben ze nodig om output kritisch te kunnen interpreteren, om te kunnen doorzien hoe de output door de input wordt beïnvloed, en om met anderen te kunnen communiceren over de algoritmen en modellen waar apparaten en applicaties gebruik van maken. Het gaat hierbij meer om het begrijpen van de onderliggende principes en mechanismen, dan om het kennen van precieze formele procedures, afleidingen en definities. Gezien de grote rol van in apparaten en applicaties ingebouwde reken-wiskundige bewerkingen zal een grote groep leerlingen zich zulke globale inzichten eigen moeten maken. Dit laat onverlet dat er ook een groep leerlingen is die wel meer formele procedures, afleidingen en definities nodig heeft voor hun verdere technische en wiskundige ontwikkeling.
Voor het gebruik van IT-tools, zoals rekenmachines, spreadsheets, computeralgebra systemen, statistische programma’s en dergelijke, is specifieke kennis nodig. Het kunnen gebruiken van deze tools kan niet los worden gezien van inzicht in de ingebouwde reken-wiskundige concepten en procedures, en vertrouwdheid met de wiskundige syntax en conventies van deze tools.
Een consequentie van het feit dat het rekenwerk steeds meer door apparaten wordt uitgevoerd, is dat het snel en routinematig kunnen uitvoeren van reken- en wiskundige standaardprocedures als onderwijsdoel aan betekenis inboet. Daarmee vervalt niet het belang van de basisvaardigheden, maar wat nu precies de relevante basisvaardigheden zijn in de 21e eeuw, is een nog onbeantwoorde vraag. Die basisvaardigheden omvatten overigens meer dan alleen de standaardprocedures, denk bijvoorbeeld aan het herkennen verschillende verschijningsvormen van een breuk: ¾; 0,75; 75% ; 3 van de 4. In ieder geval zou bij de vraag wat basisvaardigheden zijn ook moeten worden gekeken naar het gebruik van apparaten die reken-wiskundige taken uitvoeren, en naar het kunnen controleren van de uitkomsten ervan.
De invloed van de toenemende beschikbaarheid van digitale rekenkracht blijft niet beperkt tot de wereld van werk en beroep, maar dringt ook door in het dagelijks leven. Burgers krijgen steeds meer te maken met kwantitatieve informatie en digitale systemen. Het onderwijs moet een basis leggen voor de zelfredzaamheid en het vertrouwen in de eigen reken-wiskundige vaardigheden bij het omgaan met on-line instanties en winkels, bij applicaties, bij geldzaken, en bij het gebruik van sociale media. Ook politiek en (sociale) media gebruiken steeds vaker kwantitatieve informatie. Het huidige digitale tijdperk wordt bovendien gekenmerkt door informatiebubbels en fake news. De groeiende rol van statistiek in berichten in de media vraagt daarom van iedereen een mate van statistische geletterdheid. Dat betekent dat reken-wiskundige geletterdheid (gecijferdheid) en statistische geletterdheid nodig is om als burger kritisch te kunnen deelnemen aan maatschappelijke discussies en democratische besluitvorming. Gecijferdheid en statistische geletterdheid zijn daarmee belangrijke pijlers van burgerschap geworden.
Toenemende digitalisering en technologisering vergt kennis van specifieke wiskundige kennis(gebieden)
Door de toenemende digitalisering neemt ook het belang van sommige wiskundige deelgebieden toe.
• De groeiende rekenkracht en de toegenomen mogelijkheden om data te verzamelen zorgen ervoor dat statistiek een steeds grotere rol gaat spelen in onze maatschappij. Om de betekenis en betrouwbaarheid van statistische informatie te kunnen beoordelen en om deze informatie zinvol te kunnen gebruiken, is inzicht nodig in de statistische modellen en bewerkingen die zijn gebruikt. Naast specifieke concepten als verdeling – en de daarbij horende visualisaties en kengetallen – significantie en de relatie tussen correlatie en causaliteit, gaat het ook om inzicht in de afruil tussen statistische verheldering van structuur in data en verlies van details.
• De beschikbaarheid van informatietechnologie maakt dat we steeds meer kunnen meten en dat er steeds meer gemeten wordt. Het gaat niet alleen om het meten met standaardmaten, maar ook het meten op het gebied van economie, milieu, gezondheid en dergelijke. Hier ontstaat een overlap met statistiek, omdat zaken als meetfouten en steekproeven een belangrijke rol spelen in zulke metingen.
• De reken-wiskundige modellen waar computers en geavanceerde apparaten gebruik van maken, beschrijven in het algemeen samenhangen tussen variabelen. Dit betekent dat leerlingen – afhankelijk van hun uitstroomniveau – een elementair of meer fundamenteel begrip moeten hebben van functies en variabelen. Op een hoger niveau gaat het om globaal inzicht in integraal- en differentiaalrekening.
• Met de opkomst van 3D-printers en CAD/CAM programma’s neemt ook de betekenis van 3D-meetkunde toe.
Andere deelonderwerpen die in belang toenemen zijn: discrete wiskunde, optimalisering, numerieke wiskunde, cryptografie, signal processing, machine learning, risicomanagement, approximatietheorie en heuristiek.
Wiskunde is een culturele verworvenheid
Naast allerlei pragmatische en praktische overwegingen dient ook in de toekomst recht te worden gedaan aan de waarde van rekenen-wiskunde als culturele verworvenheid. Dit betekent dat leerlingen kennis moeten nemen van concepten en begrippen die kenmerkend zijn voor wiskunde zoals formele reken-wiskundige regels en notaties, algoritmen, exacte afleidingen, definities, logica en bewijzen. Aandacht voor de historische rol van wiskunde in de ontwikkeling van de mensheid kan bijdragen aan de waardering voor het vak.

Van de voorzitter: Een mooie start van het nieuwe jaar

Jenneken van der Mark, voorzitter NVORWO

We kijken even met jullie terug op de maanden januari en februari. Met genoegen kijken we terug op een prachtige Panama-conferentie waarin we weer veel met elkaar in gesprek waren over goed rekenonderwijs, vooral over het thema van de conferentie: ‘rekenen doen’.

Panama-conferentie

Mooi om te zien dat het op zo’n conferentie lukt om op verschillende manieren naar het reken-wiskundeonderwijs te kijken, om mee te kijken met onderzoek dat gedaan wordt en de resultaten van afgerond onderwijs te horen, te proeven en te discussiëren met steeds als doel dat het gaat over (het verbeteren van) het reken-wiskundeonderwijs. Alleen al de gesprekken in de wandelgangen, tijdens de lunch, het diner en het ontbijt zorgen voor contact en verbinding, ook tussen de verschillende groepen die er zijn.

Voor mij als (toch een beetje) kersverse voorzitter mooi om te zien, fijn om aan deel te nemen en steeds de verbinding te zoeken. Voor mij betekent dat: verbinden met het gedachtengoed zoals we in onze NVORWO-visie hebben beschreven.

Verbinden van en met nieuwe mensen die wellicht ook iets kunnen betekenen in en voor onze vereniging. Ik ben in gesprek geweest over diverse vraagstukken die we hebben, zowel in de verschillende beroepsgroepen als in de vereniging. Bijvoorbeeld over de berichtgeving over rekenen in de media: wat is de beste reactie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet meegaan in de waan van de dag, maar ook blijven staan voor wat we van belang vinden: het geven en ondersteunen van goed reken- wiskundeonderwijs in alle scholen.

Curriculum.nu

Zo waren er op de Panama-conferentie bijvoorbeeld stevige gesprekken met het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van Curriculum.nu, onder andere over alweer het vierde tussenproduct dat is opgeleverd. Bijzonder om te zien en te horen hoe er gewerkt wordt aan zo’n opdracht met alle ingebouwde beperkingen. Dat levert dan een tussenproduct waar ook weer iedereen iets van vindt, maar waarin de NVORWO probeert zoveel mogelijk constructief mee te denken om het ontwikkelteam te laten komen tot een steeds beter product. Dank aan allen die mee hebben gewerkt aan een reactie.

Jaarvergadering / studiedag

Verder is het bestuur van de NVORWO druk bezig met het voorbereiden van de jaarvergadering en studiedag van 5 april 2019 in Nieuwegein. Het wordt een dag waarop we starten met de jaarvergadering en vervolgens op de studiedag inzoomen op de ‘ideale rekenles’. De dag is zoals altijd gevuld met mooie workshops en praktijkverhalen. Wat ons betreft een dag om te ontmoeten, te leren en ervaringen te delen!
Projecten die met NVORWO-subsidies zijn ontwikkeld worden gepresenteerd en er zijn meer praktische invullingen. We nodigen dan ook iedereen, voor ook leraren en rekencoördinatoren, uit om te komen. Voor iedereen met een abonnement op Volgens Bartjens is deze studiedag gratis.

Namens het bestuur wens ik iedereen veel reken-inspiratie in verbinding!

Jenneken van der Mark,
Voorzitter NVORWO

Alle workshops en lezingen studiedag op een rij

studiedag - jaarvergadering nvorwo 5 april 2019

Op vrijdag 5 april houdt de NVORWO haar jaarvergadering in Nieuwegein. Deze jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met als thema: ‘De Ideale rekenles’. De studiedag is bestemd voor iedereen die het rekenonderwijs een warm hart toedraagt. De dag is gratis voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens. Overige belangstellenden betalen een onkostenvergoeding van € 50,-.

Ook dit jaar heeft het organisatiecomité weer een mooi programma samengesteld. Hieronder vindt u een beschrijving van alle lezingen en workshops.

Wilt u deelnemen aan de studiedag? U bent van harte welkom!
Aanmelden kan door het invullen van het formulier onderaan deze pagina van onze website.

Wij hopen u op deze dag te kunnen ontmoeten!

Lezingen

De ideale rekenles
Openingslezing door Geeke Bruin – Muurling

De kwalificatie ‘ideale’ legt de lat hoog. En dat is wat we graag willen: de lat hoog leggen voor ons reken- en wiskundeonderwijs. Ondanks alle verschillen van inzicht die de afgelopen tijd weer naar voren zijn gekomen is ér een duidelijk gemeenschappelijk streven: het béste onderwijs verzorgen voor ónze kinderen.
Maar hoe weten we wat het béste onderwijs is? Cijfers zijn niet alleen het onderwerp van de vraag, maar spelen ook bij het beantwoorden ervan een belangrijke rol.
Geeke neemt jullie in deze lezing mee in haar wereld van kritisch wiskundig denken, de menselijke en creatieve kant van rekenen-wiskunde en haar beelden van de ideale rekenles.Met kinderen redeneren over steekproeven
Slotlezing door Arjen de Vetten

In de media worden veel uitspraken gedaan op basis van steekproeven. Het is daarom belangrijk dat kinderen al jong leren om kritisch naar zulke uitspraken te kijken. Dit kan door hen te leren om zelf conclusies te trekken op basis van steekproeven. In zijn lezing geeft Arjen de Vetten praktische voorbeelden van hoe je met basisschoolkinderen kunt redeneren over steekproeven. Ook bespreekt hij wat het voor leerkrachten betekent als ze met kinderen willen redeneren over steekproeven.
Arjen de Vetten is universitair docent methodologie en statistiek aan de Universiteit Leiden en voormalig pabo-docent rekenen-wiskunde aan de Hogeschool iPabo. Hij is recent gepromoveerd op een proefschrift over hoe pabo-studenten kunnen leren redeneren over steekproeven. Zijn ambitie is om bij te dragen aan de verbetering van het statistiekonderwijs, op de basisschool tot en met de universiteit.Workshops

Breuken, procenten en decimale getallen begrijpen met concreet materiaal
Workshop door Ernst Rijnberg

In deze praktische workshop laat Ernst Rijnberg zien hoe leerlingen met concreet materiaal de samenhang tussen breuken, procenten en decimale getallen beter kunnen begrijpen. Hij geeft hierbij veel voorbeelden die direct de volgende dag in de klas kunnen worden gebruikt.
Ernst Rijnberg was docent rekenen-wiskunde in het SVO-LOM. Hij ontwikkelt eigen lesmateriaal voor de rekenles, begeleidt reken-wiskundedocenten in de dagelijkse onderwijspraktijk (bovenbouw PO en VO) en is docent aan de Masteropleiding Educational Needs.Curriculum.nu – In gesprek met het ontwikkelteam rekenen-wiskunde
Esther van Dooren en Marianne Lambriex

In het project Curriculum.nu buigen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders zich in opdracht van de regering over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen in kunnen zodat het onderwijs aansluit bij de werelden van nu en straks.
In deze workshop vertellen twee leden van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde over de resultaten van het project tot nu toe en leggen zij uit hoe zij tot hun beslissingen zijn gekomen. Er is volop gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.
Esther van Dooren en Marianne Lambriex zij beiden onderzoeker, docent in het voortgezet onderwijs en lid van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van curriculum.nu.
Rekenonderwijs zonder methode
Workshop van Saskia Krocké

Op basisschool De Ontdekkingsreis in Driebergen werken de leerlingen vanuit leerlijnen en doelen met succescriteria. Hierdoor kunnen de leraren maatwerk leveren in de vorm van instructies, feedback en bewijs van behaalde doelen. Er wordt grip op de voortgang gehouden door het gebruik van rubrics, die voor de kinderen ook werken als portfolio.
In deze workshop zal Saskia vertellen hoe het onderwijs op haar school praktisch is ingericht, wat er goed werkt en welke valkuilen er zijn.
Saskia Krocké is schoolleider van basisschool De Ontdekkingsreis, een school voor vernieuwingsonderwijs.
Passende perspectieven – Op zoek naar good practices voor rekenen in het basisonderwijs
Carla Compagnie en Lisanne Martens

In basisscholen is sympathie voor de visie van Passende Perspectieven, maar ook enige aarzeling bij het organiseren van ervan. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?
Carla Compagnie en Lisanne Martens vertellen over hun project waarbij zij dit op zoek gegaan naar ‘good practices’ van Passende Perspectieven voor rekenen in het basisonderwijs. In de twee voor dit project gemaakte video’s laten basisschool Caleidoscoop en basisschool Polygoon zien hoe zij met Passende Perspectieven werken. Dit project is mogelijk gemaakt door de NVORWO, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.
Rekenen in tijden van…
Workshop door Geeke Bruin-Muurling

Digitalisering, de informatiemaatschappij, globalisering. Ze hebben allemaal grote invloed op onze manier van leven en werken.
Steeds vaker én meer divers hebben we de beschikking over allerlei digitale hulpmiddelen om te rekenen. Dat is niet meer alleen een rekenmachine, maar ook software als excel, appjes op je telefoon die handgeschreven sommen uit kunnen rekenen, of zelfs google. Daarnaast spelen rekenen en wiskunde in onze maatschappij een steeds prominentere rol met alle cijfers en algoritmes die het dagelijks leven beïnvloeden. Wat betekent dat alles voor de doelen en de didactiek. In deze workshop onderzoeken we dat gezamenlijk aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.
Presentatie van de subsidieprojecten
Michiel Veldhuis, bestuurslid NVORWO

Onder leiding van Michiel Veldhuis vertellen diegenen die subsidie bij de NVORWO hebben aangevraagd over hun rekenproject. De trekkers van de projecten ‘Ouder, kind & rekenapps’, ‘Flipping the classroom’ en ‘Passende perspectieven – Op zoek naar good practices in het basisonderwijs’ geven een presentatie en beantwoorden uw vragen.
Een beschrijvingskader voor rekenapps
Alette lanting en Martine den Engelsen

In deze workshop vertellen de workshopgevers over een onlangs ontwikkeld beschrijvingskader voor rekenapps voor het project ‘Ouder, kind en rekenapps’ en gaan ze ook concreet aan de slag met dit kader.
Alette Lanting is onderwijsadviseur bij Lanting Rekenadvies en Martine den Engelsen is lerarenopleider rekenen-wiskunde op de Haagse Hogeschool.Met rekencoördinatoren in gesprek
Jenneken van der Mark (voorzitter NVORWO)

NVORWO-voorzitter Jenneken v.d. Mark gaat in gesprek met rekencoördinatoren om te bespreken wat rekencoördinatoren zoal tegenkomen, waar ze behoefte aan hebben en wat de NVORWO voor hen kan betekenen.
Onderzoek naar rekenen in het basisonderwijs
Workshop door Kees Hoogland, voorzitter NVORWO

Wereldwijd wordt er heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar rekenen en gecijferdheid in het basisonderwijs. De resultaten van dat onderzoek zijn niet altijd even toegankelijk, bijvoorbeeld omdat voor artikelen in wetenschappelijke tijdschriften meestal betaald moet worden of omdat de vorm van een wetenschappelijk artikel niet zo toegankelijk is. Toch zou het voor iedereen die voor zijn beroep met rekenen te maken heeft interessant zijn om te weten welke artikelen er zijn verschenen en wat er is onderzocht.
In deze workshop presenteert Kees Hoogland recente internationale onderzoeken met een vertaling naar de Nederlandse praktijk. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat wordt hier nou precies onderzocht, wat is het resultaat en wat zouden wij aan dit onderzoek kunnen hebben voor beleid of voor de praktijk in de klas?
Kees Hoogland is hogeschoolhoofddocent en onderzoeker Didactiek van Rekenen en Wiskunde in het beroepsonderwijs en bestuurslid van de NVORWO.Rekenspellenwedstrijd – Wie is er door naar de volgende ronde?

rekenspellenwedstrijd NVORWO

Na een periode van stilte, waarin op de scholen mooie rekenspellen werden ontwikkeld, was nu de jury aan de beurt om alle ingezonden spellen te bekijken, te spelen, te bespreken en er een eerste oordeel over te geven.

Ingezonden spellen

Voor de rekenspellenwedstrijd van 2019 zijn er 69 rekenspellen binnengekomen, heel toevallig precies evenveel als vorig jaar. De spellen van dit jaar waren ook weer erg leuk, ze waren zelfs nog beter verzorgd dan vorig jaar. De spellen zijn grappig, knap gemaakt en sommige zijn zo mooi gemaakt dat je bijna zou zeggen dat ze meteen in de winkel kunnen komen.

De vakjury

Vijf spellenexperts zijn een hele dag bezig geweest met jureren. Ze hadden veel te spelen en te bespreken. Ze vroegen zich bijvoorbeeld af hoe het spel was gemaakt of waar de kinderen op hadden gelet bij het maken van het spel. Ook keek de jury of de handleiding duidelijk was, het spel niet te lang zou duren en of de spelers iets van het spel konden leren.

Het was mooi om te zien dat de kinderen eraan hadden gedacht dat het spel op verschillende niveaus gespeeld konden worden en dat ze goed hadden nagedacht over een leuke context, zoals Wie is de mol, Schattenjacht en Computercrash.

Zoals altijd was het lastig om te kiezen welke spellen een prijs verdienden. Het liefst gaf de jury aan ieder spel een prijs… Uiteindelijk zijn er uit de 69 inzendingen tien spellen geselecteerd om door te gaan naar de tweede ronde.

Wil je weten of jouw spel daar tussen zit? Kijk dan snel verder.
Hieronder zie je de foto’s van bijna alle spellen die hebben meegedaan. Helaas konden we niet van alle spellen een foto nemen. De tien spellen die doorzijn naar de tweede ronde staan apart onderaan.

De kinderjury

De kinderjury gaat de komende weken aan de slag. Kinderen gaan de spellen spelen, bespreken en beoordelen. Zij geven daarna een advies aan de vakjury.
De vakjury bepaalt daarna welke spellen een prijs hebben gewonnen en welke prijs dat is. Zo zijn er prijzen voor het beste spel, maar ook voor het mooiste of het origineelste spel. Het blijft dus nog even spannend…

Prijswinnaars

Natuurlijk maken we weer een feestje van de prijsuitreiking en we gaan de prijswinnaars in het zonnetjes zetten. We weten nog niet precies hoe, waar en wanneer, maar alle prijswinnaars krijgen van ons tijdig bericht.

Terug in de doos

Prijs of niet, iedereen die een mooi spel gemaakt wil dat natuurlijk terug.We sturen dit jaar alle spellen terug naar de makers.
De spellen die doorgaan naar de tweede ronde blijven nog even bij ons.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar a.noteboom@slo.nl

Veel groeten van de vakjury,

Anneke Noteboom, Alette Lanting, Marije Bakker, Margreeth Mulder, Bronja Versteeg, Cathe Notten en Corinne Harten.

Inzendingen voor de rekenspellenwedstrijd 2019

Door naar de volgende ronde

De volgende tien spellen zijn door naar de volgende ronde. De kinderjury gaat deze spellen spelen en bekijken welk spel ze het leukste, mooiste en beste vinden.

Studiedag en jaarvergadering 2019

studiedag - jaarvergadering nvorwo op 5 april 2019

Op vrijdag 5 april vindt de jaarvergadering van de NVORWO plaats. Deze vergadering wordt gevolgd door een studiedag, die voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens gratis is.

Het thema van de dag is ‘De Ideale Rekenles’.


Bestaat dat wel, een ideale rekenles? En als dat zo is, hoe ziet dat er dan uit?
Is de ideale rekenles voor iedereen hetzelfde?

Aan de hand van workshops en lezingen gaan we dieper in op dit thema. Het wordt weer een interessante, praktische studiedag met lezingen, workshops, een fijne lunch, goed gezelschap, netwerken en een borrel achteraf.

Op het moment van schrijven is nog niet alle informatie over de lezingen en workshops definitief. De laatste update van al het nieuws vindt u op de pagina ‘Jaarvergadering / Studiedag 2019′.

Op deze pagina kunt u zich ook alvast aanmelden. Wij hebben plaats voor ongeveer 100 deelnemers, dus het aantal plaatsen is beperkt.

Rekenspellenwedstrijd – Nu is de jury aan zet….

Rekenspellenwedstrijd - De jury is aan zet!

De afgelopen maand bracht de postbode ons prachtig mooie inzendingen voor de rekenspellenwedstrijd. Op 22 februari gaat een jury van rekenspecialisten aan de slag om alle spellen te bekijken, te spelen en te beoordelen. We zijn blij verrast met wat jullie dit jaar allemaal hebben verzonnen en ingestuurd. De jury heeft zin om alles te gaan bekijken!

Wie zitten er eigenlijk in onze jury? Het zijn allemaal mensen die in hun dagelijks werk iets met rekenen en / of rekenspellen doen. Anneke Noteboom is onze voorzitter. Zij werkt voor bij het SLO, waar ze zich bezig houdt met rekenen in het basisonderwijs. Verder verzorgt zij elke keer in het tijdschrift Volgens Bartjens over mooie rekenspellen die je kunt spelen en wat je daar van kunt leren. De andere juryleden geven reken-advies op scholen, maken rekenmateriaal of werken bij een rekenspellenproducent. En: ze houden allemaal erg van rekenspellen spelen.

Als de jury volgende week een top tien heeft gemaakt is het bekijkt de kinderjury deze top tien. De kinderen spelen de spellen in de klas, geven commentaar en vertellen de vakjury welke spellen zij het leukst vonden en waarom.

Heb jij een rekenspel ingestuurd voor de wedstrijd? Dan moet je dus nog even wachten! Zodra we meer nieuws hebben zetten we het op deze website. We houden je op de hoogte….

Hier lees je het laatste nieuws: www.besterekenspel.nl

Tot ziens bij Panama!

Panama-conferentie 2019

Nog even, en dan is het zover: Dan vindt de 37e editie van de Panamaconferentie plaats in Veldhoven. Bent u ook aanwezig bij deze conferentie voor reken-wiskunde professionals? Kom dan eens langs bij onze stand op de informatiemarkt!

We zien ernaar uit om u te ontmoeten en de hand te schudden. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een goed gesprek over reken-wiskundeonderwijs. Al onze bestuursleden zijn aanwezig op de conferentie en op de informatiemarkt.

Officiële reactie NVORWO op vierde tussenproduct Curriculum.nu

vierde tussenproduct curriculumn.nj

Het ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde heeft onlangs voor Curriculum.nu een vierde tussenproduct opgeleverd.

Het ontwikkelteam heeft ook de NVORWO gevraagd om een reactie op het vierde tussenproduct. Het bestuur heeft hiervoor een concept-notitie opgesteld. Omdat het voor het bestuur van belang was dat de officiële reactie van de NVORWO op het vierde tussenproduct gedragen zou worden door de NVORWO-leden, heeft het bestuur haar leden in een eerdere oproep om commentaar op de concept-notitie gevraagd.

Wij bedanken iedereen hartelijk die met ons heeft meegedacht en die suggesties voor aanvullingen voor de concept-notitie heeft gedaan. We hebben de opmerkingen verwerkt tot een definitieve versie die we aan het ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde van Curriculum.nu hebben gestuurd.


Lees de officiële reactie van de NVORWO op het vierde tussenproduct rekenen-wiskunde van Curriculum.nu

Subsidie voor uw rekenproject – Aanvragen vóór 15 februari

subsidie voor uw rekenproject van de nvorwo

De NVORWO heeft het doel om de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs te stimuleren, onder andere door het ondersteunen van projecten en activiteiten van en voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 januari tot 15 februari 2019 kan er bij de NVORWO subsidie worden aangevraagd voor uw rekenproject. Hoe dat precies in zijn werk gaat leest u op de subsidie-pagina van onze website.

Lees verder »Subsidie voor uw rekenproject – Aanvragen vóór 15 februari

Feedback gevraagd – Reactie op het 4e tussenproduct Curriculum.nu

vierde tussenproduct curriculumn.nj

Het ontwikkelteam Rekenen-Wiskunde heeft onlangs voor Curriculum.nu een vierde tussenproduct opgeleverd. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december 2018 is er door het ontwikkelteam een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde heeft op dit moment in totaal dertien bouwstenen waarvan ze er nu één hebben uitgewerkt. In de vijfde ontwikkelsessie in februari rondt het team alle bouwstenen zoveel mogelijk af.

Het ontwikkelteam vraagt om feedback op dit vierde tussenproduct. Als u verbeterpunten en suggesties heeft voor dit tussenproduct dan kunt u die doorgeven op de website van Curriulum.nu.

Reactie NVORWO

Het ontwikkelteam heeft ook de NVORWO gevraagd om een reactie op het vierde tussenproduct. Het bestuur heeft hiervoor een concept-notitie opgesteld. Omdat het van belang is dat de officiële reactie van de NVORWO op het vierde tussenproduct gedragen wordt door de NVORWO-leden, vraagt het bestuur u om commentaar, aanvullingen en suggesties voor deze notitie.

U kunt uw feedback sturen door voor vrijdag 25 januari een e-mail te sturen aan NVORWO-secretaris Dolf Janson.

Wij stellen uw meedenken en feedback zeer op prijs.

Lees de concept-reactie van de NVORWO op het vierde tussenproduct van Curriculum.nu