Kwartetten met handelingsniveaus

kwartetten met handelingsniveaus - nvorwo tool kwartet rekenen handelingsniveaus

Als rekencoördinator wil je je team inspireren, motiveren en activeren en uiteraard kennis en inzichten delen. Om dit te kunnen doen is er op initiatief van leerkracht en rekencoördinator Marieke Los een tool ontwikkeld om met het team een kwartet met handelingsniveau’s te maken en te spelen.

Omdat leerkrachten meestal praktisch zijn ingesteld vergroten zij hun kennis van een theoretisch model bij voorkeur op een actieve manier, waarbij deze nieuwe kennis het liefst ook direct toe te passen is in de praktijk.

Op de website ‘Kwartetten met handelingsniveaus‘ lees je hoe je met behulp van de tool in spelvorm kunt werken aan een grotere bekendheid met het handelingsmodel door gebruik te maken van door leerkrachten zelfgemaakte foto’s die je kunt invoegen en gebruiken in een kwartetspel. Het maken en spelen van het kwartet zorgt op deze manier voor de professionalisering van het team.

De aanleiding

Gedurende haar opleiding tot Rekencoördinator heeft Marieke Los een verbeterplan opgesteld waarbij de leerlijnen centraal stonden. Met dit plan wilde zij bereiken dat collega’s leerstoflijnen en leerlijnen konden doorgronden met als doel adequate hulp te bieden aan de kinderen tijdens de rekenles. Daarbij wilde zij inzoomen op het Hoofdfasenmodel en het Handelingsmodel van het Protocol ERWD. Met deze modellen is het mogelijk om meer grip te krijgen op de leerlijnen zodat er op adequate wijze hulp kan worden gegeven aan de leerlingen.
Verder blijkt dat het doorgronden van de leerlijnen ook een belangrijke voorwaarde is bij een transitie naar denken in doelen. Deze transitie maakt het losser gebruiken van de methode in de toekomst mogelijk.

Kwartetten met handelingsniveaus: Het idee

Om iets te doorgronden of om ergens grip op de krijgen is het belangrijk er actief bij betrokken te zijn. Marieke wilde voorkomen dat zij de kennis en inzichten die zij had opgedaan tijdens de opleiding als ‘hapklare brokken’ overbracht op haar collega’s. Zij wilde de stof op een boeiende wijze aanbieden en de collega’s op een actieve manier bij de inhoud betrekken. Dit heeft zij gedaan door een bestaand kwartet (uitgegeven door Protocol Ernstige Wiskundeproblemen en Dyscalculie) interactief te maken en het zo te transformeren naar een professionaliseringsinstrument.

Met het professionaliseringsinstrument dat zij heeft ontwikkeld krijgen leerkrachten zicht op de leerlijnen en leren ze bewuster te kijken naar de rekenles en de kinderen. Aan de hand van zelfgemaakte foto’s wordt er in spelvorm een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

Het professionaliseringsinstrument

Het professionaliseringsinstrument bestaat uit het maken en spelen van een kwartet, waarbij de handelingsniveaus van verschillende rekendomeinen centraal staan.

Zowel bij het maken van het kwartet (het fotograferen van de handelingsniveaus) als het spelen van het kwartet (het herkennen van de handelingsniveaus) gaan de spelers actief aan de slag met de opgedane kennis over het Handelingsmodel. Het spelen van het kwartetspel zal veel gespreksstof opleveren en dat is gelijk ook de kracht van het instrument.

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de opgedane kennis gelijk de volgende dag tijdens de rekenles ingezet kan worden. Kortom: een effectief en motiverend instrument om de kennis over de handelingsniveaus te vergroten.

Marieke Los heeft voor Volgens Bartjens een artikel over deze tool geschreven. Lees het artikel hier.

De tool en de website zijn met behulp van subsidie door de NVORWO tot stand gekomen.

Ouder, Kind & Rekenapps

Rekenapps - Kies een goede rekenapp voor je kind met de website Ouder, Kind & Rekenapps

De website Ouder, Kind en Rekenapps is ontwikkeld met ondersteuning van de NVORWO in het kader van Projecten door en voor leraren.

Op deze website krijgen ouders advies over het kiezen van rekenapps die aansluiten bij het kind en het schoolvak rekenen-wiskunde. Aan de hand van vijf kijkpunten bepaalt de ouder – eventueel samen met het kind – welke app het kind het beste kan gebruiken bij het leren of oefenen van de leerstof. Ook worden hierbij een aantal voorbeelden gegeven.

Tenslotte geven de makers van de website hun Top 10 van beste reken-apps.

Dit project is uitgevoerd door onder andere de NVORWO-leden: Alette Lanting, Ronald Keijzer en Martine den Engelsen.

Lees verder »Ouder, Kind & Rekenapps

Flipping the classroom in het rekenonderwijs

Flipping the classroom met rekenen - NVORWO subsidieproject

Op obs De Komeet in Krommenie zijn vanaf 2016 enkele leerkrachten gestart met het maken van rekenfilmpjes. Zij filmden zichzelf terwijl zij instructie gaven. De leerlingen konden, als ze dat wilden, de instructiefilmpjes bekijken (het zogenaamde ‘flipping the classroom).

De leerkrachten en hun directeur wilden de video’s en het gebruik ervan op een hoger plan tillen. Ze wilden de kwaliteit van de video’s verbeteren en de video’s plaatsen in een doorgaande leerlijn. Ook wilden ze de video’s op verschillende manieren kunnen gebruiken.

Om deze kwaliteitsslag te kunnen realiseren werd subsidie aangevraagd bij de NVORWO. Door deze subsidie kon een rekenexpert worden ingeschakeld om feedback te geven, om lessen te bedenken en de leerlijn uit te werken.

Op deze website vindt u een handleiding met achtergrondinformatie en de lesopzet bij de video’s, een Powerpoint-presentatie voor lerarenteams en tenslotte alle video’s over optellen en aftrekken in groep 4, 5, 6, 7 en 8 die in het kader van het project gemaakt zijn.

Lees verder »Flipping the classroom in het rekenonderwijs

Passende Perspectieven – Op zoek naar ‘good practices’ voor rekenen in het basisonderwijs

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in 2013 een werkwijze ontwikkeld voor leerlingen die het fundamentele niveau (1F) bij uitstroom naar het VSO niet bereiken. In en met het SBO zijn materialen ontwikkeld voor het werken met Passende Perspectieven: leerroutes, doelen-lijsten, een wegwijzer en profielschetsen.

In het reguliere basisonderwijs is sindsdien groeiende belangstelling voor de visie en de werkwijze van Passende Perspectieven. In de bovenbouw van het basisonderwijs is er meestal zorg over een klein aantal leerlingen dat, ondanks goed reken-wiskundeonderwijs, het fundamentele niveau (1F) niet bereikt bij de uitstroom naar het VO. In het SBO hebben alle leerlingen een Ontwikkelperspectief (OPP) en kunnen de leerroutes 1, 2 en 3 met meerdere leerlingen tegelijk in de stamgroep / klas worden uitgevoerd. Scholen die het handelingsgericht werken in hun visie hebben opgenomen kunnen de leerroutes inpassen in de groepsplannen.

In basisscholen is sympathie voor de visie, maar enige aarzeling bij het organiseren van Passende Perspectieven. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?

Lees verder »Passende Perspectieven – Op zoek naar ‘good practices’ voor rekenen in het basisonderwijs

Flexmaat, een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel

flexmaat - een andere manier om te kijken naar het metriek stelsel

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. Uschi van der Velden en Pauline van Vliet ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel die de naam ‘Flexmaat’ kreeg. De ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt door de NVORWO.

Lees verder »Flexmaat, een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel

Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panamaconferentie over reken-wiskundeonderwijs

bundel 35 jaar panama

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een door de NVORWO mede-gesubsidieerde  bundel gepubliceerd met als titel ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs’. 

Lees verder »Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panamaconferentie over reken-wiskundeonderwijs

Ontwikkeling van een rekenportfolio door PCBO Tytsjerksteradiel

rekenportfolio tytjerksteradiel

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen onder meer de basisvaardigheden van rekenen een grote rol. De beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Hierbij vindt u twee Rekenportfolio’s: Een leerlingportfolio en een begeleidende handleiding door docenten. Dit materiaal is ontwikkeld door CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. De portfolio’s zijn ontstaan vanuit een behoefte van beide organisaties aan een doorgaande lijn rekenen van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In oktober 2016 kwamen de Rekenportfolio en de begeleidende Handleiding voor Docenten beschikbaar.

Dit project is tot stand gekomen met een subsidie van de NVORWO, waardoor het ontwikkelde materiaal goed kon worden vormgegeven. Het werk is door medewerkers vanuit CSG Liudger en PCBO Tytsjerksteradiel ontwikkeld en valt ook onder hun verantwoordelijkheid.

Lees verder »Ontwikkeling van een rekenportfolio door PCBO Tytsjerksteradiel

Rekenen thuis – Aletta Jakobsschool uit Arnhem

aletta jacobsschool ontwikkelt een manier om rekenen thuis te stimuleren

In 2013 deed het team van de Aletta Jakobsschool uit Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van rekenen in de thuissituatie door middel van rekenspellen. De aanvraag werd gehonoreerd. Inmiddels loopt het project en blijkt het een groot succes te zijn. Sophie Verheijen en Anneke Noteboom schreven er een artikel over in het tijdschrift Volgens Bartjens.

Lees verder »Rekenen thuis – Aletta Jakobsschool uit Arnhem