Rekenhoeken voor groep 3

rekenhoeken | Rekenen-wiskunde voor groep 3 in zes hoeken - Logtenberg en van Schaik NVORWO 2020

Speels en betekenisvol leren in groep 3 is een veelgehoorde wens, maar blijkt in de praktijk een lastige uitdaging voor het vakgebied rekenen-wiskunde. Rekenhoeken zijn een middel om betekenisvol en doelgericht te kunnen werken vanuit een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Henk Logtenberg en Martine van Schaik, beiden werkzaam als onderwijsadviseurs bij de Marnix-academie, schreven met behulp van NVORWO-subsidie een handleiding voor docenten om rekenhoeken in te richten in groep 3.

Lees verder »

Nieuwsrekenen voor nieuwkomers

nieuwsrekenen voor nieuwkomers banner 2

Leerlingen die nieuw instromen in een reguliere groep 5 tot en met 8 missen vaak de boot met rekenen: ze kunnen meestal de stof van de groep waarin ze terechtkomen wel aan, maar ze krijgen door taalproblemen vaak geen grip op context-opgaven.

Een veelgebruikte oplossing is dan om die leerlingen alleen maar kale rekensommen of opgaven van een lager niveau te laten maken. Hierdoor worden de nieuwkomers niet op hun juiste niveau aangesproken, terwijl dit juist van belang is om hun zelfvertrouwen te laten groeien en hun rekenniveau niet te laten stagneren. Voor deze groep is, met behulp van NVORWO-subsidie, het project ‘Nieuwsrekenen voor nieuwkomers’ in het leven geroepen.

Lees verder »

Kwartetten met handelingsniveaus

kwartetten met handelingsniveaus - nvorwo tool kwartet rekenen handelingsniveaus

Als rekencoördinator wil je je team inspireren, motiveren en activeren en uiteraard kennis en inzichten delen. Om dit te kunnen doen is er op initiatief van leerkracht en rekencoördinator Marieke Los een tool ontwikkeld om met het team een kwartet met handelingsniveau’s te maken en te spelen.

Omdat leerkrachten meestal praktisch zijn ingesteld vergroten zij hun kennis van een theoretisch model bij voorkeur op een actieve manier, waarbij deze nieuwe kennis het liefst ook direct toe te passen is in de praktijk.

Op de website ‘Kwartetten met handelingsniveaus‘ lees je hoe je met behulp van de tool in spelvorm kunt werken aan een grotere bekendheid met het handelingsmodel door gebruik te maken van door leerkrachten zelfgemaakte foto’s die je kunt invoegen en gebruiken in een kwartetspel. Het maken en spelen van het kwartet zorgt op deze manier voor de professionalisering van het team.

Lees verder »

Ouder, Kind & Rekenapps

Rekenapps - Kies een goede rekenapp voor je kind met de website Ouder, Kind & Rekenapps

De website Ouder, Kind en Rekenapps is ontwikkeld met ondersteuning van de NVORWO in het kader van Projecten door en voor leraren.

Op deze website krijgen ouders advies over het kiezen van rekenapps die aansluiten bij het kind en het schoolvak rekenen-wiskunde. Aan de hand van vijf kijkpunten bepaalt de ouder – eventueel samen met het kind – welke app het kind het beste kan gebruiken bij het leren of oefenen van de leerstof. Ook worden hierbij een aantal voorbeelden gegeven.

Tenslotte geven de makers van de website hun Top 10 van beste reken-apps.

Dit project is uitgevoerd door onder andere de NVORWO-leden: Alette Lanting, Ronald Keijzer en Martine den Engelsen.

Lees verder »

Flipping the classroom in het rekenonderwijs

Flipping the classroom met rekenen - NVORWO subsidieproject

Op obs De Komeet in Krommenie zijn vanaf 2016 enkele leerkrachten gestart met het maken van rekenfilmpjes. Zij filmden zichzelf terwijl zij instructie gaven. De leerlingen konden, als ze dat wilden, de instructiefilmpjes bekijken (het zogenaamde ‘flipping the classroom).

De leerkrachten en hun directeur wilden de video’s en het gebruik ervan op een hoger plan tillen. Ze wilden de kwaliteit van de video’s verbeteren en de video’s plaatsen in een doorgaande leerlijn. Ook wilden ze de video’s op verschillende manieren kunnen gebruiken.

Om deze kwaliteitsslag te kunnen realiseren werd subsidie aangevraagd bij de NVORWO. Door deze subsidie kon een rekenexpert worden ingeschakeld om feedback te geven, om lessen te bedenken en de leerlijn uit te werken.

Op deze website vindt u een handleiding met achtergrondinformatie en de lesopzet bij de video’s, een Powerpoint-presentatie voor lerarenteams en tenslotte alle video’s over optellen en aftrekken in groep 4, 5, 6, 7 en 8 die in het kader van het project gemaakt zijn.

Lees verder »

Passende Perspectieven – Op zoek naar ‘good practices’ voor rekenen in het basisonderwijs

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in 2013 een werkwijze ontwikkeld voor leerlingen die het fundamentele niveau (1F) bij uitstroom naar het VSO niet bereiken. In en met het SBO zijn materialen ontwikkeld voor het werken met Passende Perspectieven: leerroutes, doelen-lijsten, een wegwijzer en profielschetsen.

In het reguliere basisonderwijs is sindsdien groeiende belangstelling voor de visie en de werkwijze van Passende Perspectieven. In de bovenbouw van het basisonderwijs is er meestal zorg over een klein aantal leerlingen dat, ondanks goed reken-wiskundeonderwijs, het fundamentele niveau (1F) niet bereikt bij de uitstroom naar het VO. In het SBO hebben alle leerlingen een Ontwikkelperspectief (OPP) en kunnen de leerroutes 1, 2 en 3 met meerdere leerlingen tegelijk in de stamgroep / klas worden uitgevoerd. Scholen die het handelingsgericht werken in hun visie hebben opgenomen kunnen de leerroutes inpassen in de groepsplannen.

In basisscholen is sympathie voor de visie, maar enige aarzeling bij het organiseren van Passende Perspectieven. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?

Lees verder »

Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panamaconferentie over reken-wiskundeonderwijs

bundel 35 jaar panama

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een door de NVORWO mede-gesubsidieerde  bundel gepubliceerd met als titel ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs’. 

Lees verder »

Ontwikkeling van een rekenportfolio door PCBO Tytsjerksteradiel

rekenportfolio tytjerksteradiel

De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor de overgang van leerlingen van het
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Bij die overstap spelen onder meer de basisvaardigheden van rekenen een grote rol. De beheersing van rekenvaardigheden is belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Hierbij vindt u twee Rekenportfolio’s: Een leerlingportfolio en een begeleidende handleiding door docenten. Dit materiaal is ontwikkeld door CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. De portfolio’s zijn ontstaan vanuit een behoefte van beide organisaties aan een doorgaande lijn rekenen van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In oktober 2016 kwamen de Rekenportfolio en de begeleidende Handleiding voor Docenten beschikbaar.

Dit project is tot stand gekomen met een subsidie van de NVORWO, waardoor het ontwikkelde materiaal goed kon worden vormgegeven. Het werk is door medewerkers vanuit CSG Liudger en PCBO Tytsjerksteradiel ontwikkeld en valt ook onder hun verantwoordelijkheid.

Lees verder »

Rekenen thuis – Aletta Jakobsschool uit Arnhem

aletta jacobsschool ontwikkelt een manier om rekenen thuis te stimuleren

In 2013 deed het team van de Aletta Jakobsschool uit Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van rekenen in de thuissituatie door middel van rekenspellen. De aanvraag werd gehonoreerd. Inmiddels loopt het project en blijkt het een groot succes te zijn. Sophie Verheijen en Anneke Noteboom schreven er een artikel over in het tijdschrift Volgens Bartjens.

Lees verder »