Onderzoek – Opvattingen over rekenen-wiskunde

Onderzoek - Opvattingen over rekenen-wiskunde

Welk beeld heeft u van rekenen – wiskunde? Wat vindt u belangrijk aan het vak en wat wilt u zeker overbrengen in uw werk met rekenen-wiskunde?

Hoe kennis zich ontwikkelt, hangt mede af van de overtuigingen die we hebben over kennis en over leren. Onze opvattingen sturen het leren van onszelf en beïnvloeden het leren van onze leerlingen, studenten en collega’s. Wij zijn benieuwd welke beelden en overtuigingen er in Nederland leven over rekenen-wiskunde en het leren van rekenen-wiskunde en doen daar onderzoek naar.

Lees verder »Onderzoek – Opvattingen over rekenen-wiskunde

Van de voorzitter… september 2016

Oneindig veel getallen

Ramanujan

Ramanujan
De wiskundige Ramanujan

In juli las ik het weer eens in de krant: ‘De gehele getallen zijn door God geschapen, al het andere is mensenwerk’. Deze uitspraak van Kronecker* werd geciteerd naar aanleiding van een film die gemaakt is over een groot wiskundige, de Indiër Ramanujan**. Ramanujan was een natuurtalent, ontwikkelde veel en moeilijke wiskunde zonder enige scholing. Echt gebeurd. En in de volgorde zoals wij dat in het onderwijs aan de leerlingen leren: eerst de natuurlijke getallen, dan eenvoudige breuken, de negatieve getallen en daarna de start met de irrationele getallen zoals de wortels en, bijvoorbeeld, de verhouding van de omtrek van een cirkel en de diameter. En al die getallen hebben ergens een plekje op de getallenlijn.

Lees verder »Van de voorzitter… september 2016

22 november 2016: Conferentie over rekenen-wiskunde in het po en vmbo

nvorwo conferentie po vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseert de NVORWO, samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en de SLO voor bovenbouw leraren uit het basisonderwijs en onderbouw leraren uit het vmbo een conferentie over de aansluiting van het reken-wiskundeonderwijs in het basisonderwijs met dat in het vmbo. De conferentie zal  beginnen om 10 uur en plaatsvinden in Zwolle.

Lees verder »22 november 2016: Conferentie over rekenen-wiskunde in het po en vmbo

Jaarvergadering van de NVORWO – Voorzitter Francis Meester

Francis Meester, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs

Tijdens de jaarvergadering van de NVORWO op 20 april zijn een paar belangrijke besluiten genomen. Om zeker te weten dat deze besluiten door de meerderheid van onze leden werden gesteund hebben we voorafgaand aan de ledenvergadering een vragenlijst aan onze leden gestuurd. In korte tijd reageerden 277 personen op de gestelde vragen. Voor iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: Bedankt, dit stellen wij zeer op prijs!

Er zijn op de jaarvergadering een aantal belangrijke besluiten genomen.

Lees verder »Jaarvergadering van de NVORWO – Voorzitter Francis Meester

Aansluiting primair en voortgezet onderwijs – een onderzoek

aansluiting primair en voortgezet onderwijs rekenen-wiskunde

De over­gang van het primair naar het voortge­zet onder­wijs is wat betreft wiskun­de en rekenen voor veel leerlin­gen een grote stap. Naast algeme­ne, proces­matige aspec­ten speelt bij deze aanslui­ting ook de vakin­houde­lijke aanslui­ting een grote rol. Om die aanslui­ting te onder­zoeken, hebben de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs (NVORWO), de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) een vragen­lijst ‘Aansluiting primair en voortgezet onderwijs’ ontwor­pen waar­voor wij graag uw aan­dacht vragen.

Lees verder »Aansluiting primair en voortgezet onderwijs – een onderzoek

NVORWO ledenraadpleging 2016 – De uitslag

NVORWO ledenraadpleging

Het bestuur van de NVORWO heeft voorafgaand aan en als input voor de 2016-editie van de jaarvergadering van de NVORWO in een NVORWO ledenraadpleging over een drietal zaken de mening van haar leden gevraagd.

Het ging om de volgende kwesties:

  1. Rekenen in het voortgezet onderwijs en het mbo
  2. Een eventueel lidmaatschap van de FvOv
  3. De NVORWO-jaarvergadering in combinatie met een studiedag

Lees verder »NVORWO ledenraadpleging 2016 – De uitslag

En de winnaar is ….

De winnende spellen van de rekenspellenwedstrijd 2016

Prijsuitreiking van de rekenspellenwedstrijd 2016

Op woensdag 11 mei was het zover: Vanuit het hele land kwamen de finalisten van de rekenspellenwedstrijd naar het kantoor van Klasse-TV in Maarssen voor een officiële prijs-uitreiking van de rekenspellenwedstrijd, editie 2016.

Voor elke finalist was er een certificaat, een spel en een spel voor de school. Voor de winnaars wacht de hoofdprijs: Hun spel wordt echt gemaakt zodat het kan worden verkocht in een (web)winkel.

Lees verder »En de winnaar is ….

Uitnodiging jaarvergadering op 20-4-2016

Op 20 april 2016 vindt de jaarvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO). Het bestuur van de NVORWO nodigt haar leden, inclusief alle abonnementhouders van Volgens Bartjens, van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 20 april 2016

Tijdstip: 14.30 – 19.00 uur

Locatie: CPS, Plotterweg, Amsersfoort

Onderwerpen

  • Bespreking van de officiële stukken
  • Wijzigingsvoorstellen voor de statuten
  • NVORWO: Professionele vakorganisatie?
  • Uitslag: Welke subsidie-aanvragen voor projecten zijn gehonoreerd?
  • Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Als afsluiting zorgt de NVORWO voor soep met een broodje.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door middel van het formulier op de aanmeldingspagina

NVORWO Rekenspellenwedstrijd gesloten… Op naar de uitslag!

Alle binnengekomen spellen voor de rekenspellenwedstrijd 2016

De Rekenspellenwedstrijd 2016 is vandaag officieel gesloten…. De jury is blij verrast met het grote aantal inzendingen die dit jaar weer zijn ontvangen. Stuk voor stuk waren de ingezonden spellen creatief en goed verzonnen.

Op de  foto staan alle spellen die tot nu toe zijn binnengekomen. Daar komen nog eens 20 spellen bij, die nu onderweg zijn. Dat wordt dus een hele stapel!

Als alle spellen zijn ontvangen, gaat de jury aan de slag. De juryleden gaan de spellen bekijken, de spelregels goed lezen en de rekenspellen dan uiteraard ook spelen (en daar verheugen ze zich nu al op….).

Via deze pagina houden we u op de hoogte.