Contributierestitutie

Naar aanleiding van het besluit van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 4 april 2016 te Nieuwegein is de vereniging NVORWO per 1 januri 2020 lid geworden van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties FvOv. De contributie van de NVORWO kan nu worden aangemerkt als vakbondscontributie. Wij maken u erop attent, dat u, als u op een school werkzaam bent, de mogelijkheid heeft om de contributie te verrekenen met het brutoloon (geen inhouding loonheffing) via uw werkgever indien:

  • de betaling door uzelf verricht wordt
  • en u onder de werkingssfeer van een der cao’s po, vo, bve of hbo valt.

Uw voordeel?

Deze regeling levert toch voor ieder werkzaam lid een voordeel van tussen de 35% en 50% van de contributie op.

Wat moet u doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dient u een aanvraagformulier vergezeld van een betalingsbewijs van uw contributie jaarlijks voor 1 november bij uw werkgever in te leveren via de schooladministratie. Op het bankafschrift kunt u uiteraard alle niet relevante gegevens onleesbaar maken, zoals overige betalingen en saldi. De werkgever zorgt vervolgens voor een juiste verwerking van de door u verstrekte gegevens.

Het aanvraagformulier kan hier gedownload worden.

Waarmee verrekenen?

Op het aanvraagformulier kunt u aangegeven welke bruto salariscomponenten u wilt gebruiken voor de verrekening van de vakbondscontributie.

Meer leden!

Door deze regeling is het lidmaatschap van NVORWO spotgoedkoop. Trek daarom uw collega’s over de streep om lid te worden van de NVORWO