De NVORWO

Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs

Ons doel

De NVORWO is een vereniging die de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs bevordert. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de Pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs. De NVORWO vervult de rol van intermediair tussen politiek, onderzoekers en ontwikkelaars aan de ene kant en de direct betrokkenen bij het reken-wiskundeonderwijs (opleiders, begeleiders, leraren, leerlingen en rekencoördinatoren) aan de andere kant. De NVORWO is opgericht in juni 1982.

Vereniging

De NVORWO heeft de vorm van een vereniging met leden. Dit betekent dat voor de NVORWO de leden het hart van de vereniging vormen. Er worden zaken voor de leden georganiseerd en de leden nemen in de jaarvergadering de cruciale besluiten.

NVORWO is sinds 1 januari 2020 lid van de Federatie van Onderwijsvakverenigingen (FvOv) en kan daarmee ook de belangen van haar leden beter behartigen, zowel collectief en persoonlijk.

Informeren

Via het vaktijdschrift Volgens Bartjens bijbehorende websites maakt de NVORWO informatie beschikbaar over en uit de praktijk van het reken-wiskundeonderwijs  en draagt de NVORWO bij aan actuele discussies. Daarnaast verschijnt bij ieder nummer twee artikelen in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek. Deze verdiepende artikelen zijn alleen online beschikbaar. 

Verder heeft de NVORWO zorg gedragen voor de ontwikkeling van een landelijk Protocol ERWD  (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie) voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Deze protocollen zijn in boekvorm verschenen. Ook is er in opdracht van de NVORWO een versie voor leerkrachten en Pabo-studenten van het protocol ERWD voor het primair onderwijs verschenen.

Organiseren en faciliteren

De NVORWO helpt mee om, samen met andere partijen, conferenties en congressen over rekenen te organiseren. Zo heeft de NVORWO onder andere zitting in het organisatie van de PanamaConferentie.

Ook organiseert de NVORWO, samen met de SLO, bijeenkomsten van het Begeleidersnetwerk. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 60 leden van zo’n 30 onderwijsadviesdiensten en ZZP-bureaus. De leden vormen een hechte groep die twee keer per jaar bij elkaar komt voor verdieping in diverse onderwerpen zoals de 21st century skills of de nieuwe generatie rekenmethodes.

Verder is de NVORWO sponsor voor diverse bijeenkomsten en conferenties over rekenen. Voor basisschoolleerlingen organiseert de NVORWO de wedstrijd ‘Wie maakt het mooiste en beste rekenspel’.

De NVORWO stelt subsidie beschikbaar aan diverse individuele niet commerciële initiatieven en projecten op reken-gebied.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVORWO is verbonden met het tijdschrift Volgens Bartjens. Een NVORWO-lid ontvangt automatisch het blad Volgens Bartjens.