NVORWO lid van Federatie van Onderwijsvakorganisaties

De NVORWO wil de ontwikkeling van goed reken-wiskundeonderwijs stimuleren. Naast alle initiatieven die zij onderneemt om goed reken-wiskundeonderwijs op de kaart te zetten en om het vak te verlevendigen, is het de wens van de leden dat de NVORWO ook op kan treden als ambassadeur en kan reageren op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Om die ambassadeurstaak te vervullen is het noodzakelijk dat de NVORWO een professionele organisatie is en kanalen heeft om dichter bij de politiek te komen.

FvOv - Federatie van Onderwijsvakorganisaties

Eén van die mogelijkheden om dat te bereiken is door het lidmaatschap van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (http://www.fvov.nl). Op deze manier wordt de NVORWO niet alleen een belangenbehartiger voor het vak rekenen-wiskunde, maar ook voor de individuele belangen van haar leden.

NVORWO als lid van de Federatie levert meer financiële armslag op voor de vereniging. Hiermee kan een professioneel secretariaat gerealiseerd worden, zodat de bestuursleden meer tijd kunnen besteden aan zaken die werkelijk verschil maken: ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs en de belangen behartigen van leden die goed reken-wiskundeonderwijs nastreven.

Wat doet de FvOv?

Collectieve belangenbehartiging

De verenigingen die bij de FvOv zijn aangesloten zijn naast vakvereniging daarmee ook actief onderdeel van een vakbond. In de statuten van NVORWO is inmiddels opgenomen dat het bestuur van de FvOv gemachtigd is een cao namens de leden te (doen) sluiten. De belangen van de leden van de vakverenigingen worden aan de cao-tafels van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hbo, alsmede bij aanpalende bedrijven en sectoren (bijvoorbeeld CITO, SLO, etc.) door onderhandelaars van de FvOv vertegenwoordigd. Leden krijgen via de vakvereniging de kans om mede de inzet te bepalen. Ook worden de leden bij het bereiken van een akkoord geraadpleegd met de vraag of het bereikte akkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord. Op decentraal niveau (bestuursniveau) krijgen de leden de mogelijkheid om zich uit te spreken over bereikte conceptakkoorden met de werkgever (bij afwijking van de cao en overeen te komen sociale plannen).

Individuele belangenbehartiging

Alle vakverenigingen aangesloten bij de FvOv zijn verplicht zorg te dragen voor een adequate juridische ondersteuning voor hun leden bij (dreigende) arbeidsconflicten. Daarbij gaat het om het geven van informatie aan de leden maar ook om ondersteuning bij eventuele juridische procedures.

De NVORWO heef het bureau Onderwijsvakbondsjuristen gevraagd de arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning te bieden.

Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning

De NVORWO-helpdesk is er voor alle onderwijsprofessionals die lid zijn van NVORWO en wordt uitgevoerd door Onderwijsvakbondsjuristen. De helpdesk wordt bemand door Remko Littooij, Janneke Wiersema en Daniëlle Dubbel. Neem gerust contact op en stel je algemene én specifieke vragen over belangenbehartiging en arbeidsvoorwaarden!

Wat voor soort vragen kan ik stellen?

 • Mijn directeur overweegt een disciplinaire maatregel. Wat moet ik doen?
 • Ik ben het niet eens met de verslaglegging van mijn functioneringsgesprek. Welke rechten heb ik?
 • Heb ik recht op compensatie wanneer ik ziek word tijdens de vakantie?
 • Hoe gaat mijn re-integratie in zijn werk? Wat moet en mag ik?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor minder werken of eerder met pensioen?
 • Geef ik niet te veel lessen in verhouding tot mijn betrekkingsomvang?
 • Er is een verplichting te komen op een dag dat ik niet werk, kan dat? Op hoeveel dagdelen mag ik ingezet worden?
 • Ben ik verplicht een aanvullende opleiding te doen als mijn leidinggevende dat nodig vindt?

Contact met de helpdesk

 • Telefonisch: 06-16500695
  Is de helpdesk onbereikbaar of in gesprek? Laat een bericht achter en je wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
 • Per onderstaand contactformulier. Vermeld in ieder geval je naam, telefoonnummer en dat je lid bent van de NVORWO

  Vertegenwoordiging in overlegorganen

  De FvOv vertegenwoordigt de belangen van de verenigingen en de daarbij aangesloten leden op basis van twee principes. Allereerst is er sprake van een grote mate van autonomie op het terrein van het eigen vakgebied. Daarnaast hanteert de FvOv ‘de kracht van het argument’. Vooral bij de vakoverstijgende zaken zal de FvOv als belangenbehartiger in beeld komen. Wanneer het vak zelf in beeld komt is het aan de vereniging om te bepalen op welk niveau de belangenbehartiging het beste kan plaatsvinden.

  Vertegenwoordiging op het niveau van de FvOv vindt onder andere plaats bij de volgende gremia:

  • CMHF en VCP (centrale en vakcentrale getrapte vertegenwoordiging in Pensioenkamer, Verantwoordingsorgaan en Bestuur ABP, SER en Star)
  • De Onderwijscoöperatie
  • OCW (bijvoorbeeld Passend Onderwijs, Curriculum.nu, Functiemix)
  • De raden in PO, VO, MBO en HBO (voor niet arbeidsvoorwaardelijke zaken)
  • De Inspectie van Onderwijs
  • De Stichting van het Onderwijs
  • De overige vakbonden en vakgerichte verenigingen volgens Artikel xx1

  Wat levert een FvOv-lidmaatschap van de NVORWO voor de leden op?

  De leden kunnen bij de NVORWO terecht voor zowel de vakinhoud als de arbeidsvoorwaarden. Door de betrokkenheid van de NVORWO bij een veelheid aan onderwerpen die in de FvOv voorbijkomen, zal de NVORWO ook beter in staat zijn zelf vragen van leden te beantwoorden. Daarnaast is het (binnen de grenzen van de werkkostenregeling) mogelijk om de contributie van de NVORWO op basis van een cao-artikel te verrekenen met de eindejaarsuitkering, waardoor er een korting op de contributie van gemiddeld 42% verkregen kan worden. Als iemand al lid is van een vakbond, kunnen beide lidmaatschappen op deze wijze worden verrekend.

  Wat levert een lidmaatschap van de FvOv de NVORWO als organisatie op?

  De NVORWO kan door middel van het lidmaatschap van de FvOv de belangen van het vak en van de leden op meer plekken (laten) behartigen.
  Voor het voeren van overleg ontvangt de FvOv zogenaamde GOVAK-middelen die op basis van een binnen de FvOv overeengekomen verdeelsleutel worden verdeeld tussen de verenigingen die aangesloten zijn bij de FvOv. Dat is goed voor de duurzaamheid van een toekomstbestendige NVORWO.

  Ervaringsdeskundige: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

  logo Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW)

  Heleen van der Ree (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) heeft op de NVORWO-jaarvergadering van 17 september 2015 een toelichting gegeven over de implementatie en gevolgen van het FvOv-lidmaatschap voor de NVvW. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit haar toelichting en haar antwoorden op de vragen die tijdens de jaarvergadering zijn gesteld.

  De FvOv

  Overkoepelend in het veld is de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Onder de FvOv vallen organisaties die onderwijs gerelateerd zijn. De FvOv treedt op als vertegenwoordiger van onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Elke vakvereniging heeft recht op 2 bestuursleden in de FvOv.

  De genoemde voordelen van een vakbondsfunctie voor de vakvereniging:

  • Het geeft zichtbaarheid aan de vereniging
  • De vereniging komt samen met andere partijen op voor het belang van de leraren en van het vak
  • Het biedt financiële voordelen (als je aansluit krijg je subsidie; het gaat om subsidie vanuit de overheid naar vakbonden)
  • Het voorziet in rechtsbijstand voor de leden
  • Het trekt jonge leden aan

   Vragen en antwoorden

  Vraag : Ben je veel tijd kwijt aan vakbondszaken of ben je vakvereniging en kun je je nog voldoende richten op het vak?
  Antwoord: Een van de bestuursleden heeft de vakbondszaken in de protefeuille, zodat er ruim voldoende tijd overblijft voor het behartigen van de vele andere belangen en het organiseren van de vele andere activiteiten, waaronder het publiceren van Volgens Bartjens.
  Vraag: De voordelen zie ik wel (het uitoefenen van invloed), maar ik zit niet te wachten op een vakbond. Wordt Volgens Bartjens dan een vakbondsblad?
  Antwoord: Het merendeel van de werkzaamheden wordt nog steeds gestoken in de vakvereniging. Het blad Volgens Bartjens blijft een aantrekkelijk blad voor het basisonderwijs, met 1 bladzijde verenigingsnieuws. Andere informatie zal worden gecommuniceerd via de website en een digitale nieuwsbrief.
  Vraag: Niet alle leden zijn in dienst van een onderwijorganisatie Hoe zit dat?
  Antwoord: Leden die niet in dienst zijn kunnen geen gebruik maken van de vakbondsfaciliteiten. Zij profiteren wel van de vele andere faciliteiten die NVORWO biedt.
  Vraag: We hebben ruim 1400 particuliere leden, en nog veel meer abonnementen op het tijdschrift Volgens Bartjens. Wat zal het effect zijn voor de NVORWO als de NVORWO ook een vakbondsfunctie heeft?
  Antwoord: Er zullen mensen zijn die het schoolabonnement zullen omzetten in een individueel lidmaatschap, zelfs met meerdere collega’s, vanwege de faciliteiten die dat biedt op arbeidsrechtelijk gebied. Er zullen mensen zijn die geen lid willen zijn van een vakbond. Die zouden dan via hun school een schoolabonnement op Volgens Bartjens kunnen nemen.

  Vraag: Hoe zit het als je al lid van een vakbond?
  Antwoord: Dat is geen bezwaar. Je kunt lid zijn van meerdere bonden. Alle lidmaatschappen zijn via een werkgever aftrekbaar binnen de grenzen van de werkkostenregeling.

  Vraag: Het zijn veelal groepsleerkrachten in het basisonderwijs die rekenen geven. Voelen zijn zich  wel een vakleerkracht voor rekenen?
  Antwoord: Groepsleerkracht zijn is een vak; als het gaat om dit deel van het vak heb je een vertegenwoordiging. Je geeft daarmee een stem aan de groepsleerkracht.