NVORWO lid van FVOV

De NVORWO wil de ontwikkeling van goed reken-wiskundeonderwijs stimuleren. Naast alle initiatieven die zij onderneemt om goed reken-wiskundeonderwijs op de kaart te zetten en om het vak te verlevendigen, is het de wens van de leden dat de NVORWO ook op kan treden als ambassadeur en kan reageren op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Om die ambassadeurstaak te vervullen is het noodzakelijk dat de NVORWO een professionele organisatie is en kanalen heeft om dichter bij de politiek te komen.

FvOv - Federatie van Onderwijsvakorganisaties

Eén van die mogelijkheden om dat te bereiken is door het lidmaatschap van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (http://www.fvov.nl). Op deze manier wordt de NVORWO niet alleen een belangenbehartiger voor het vak rekenen-wiskunde, maar ook voor de individuele belangen van haar leden.

NVORWO als lid van de Federatie levert meer financiële armslag op voor de vereniging. Hiermee kan een professioneel secretariaat gerealiseerd worden, zodat de bestuursleden meer tijd kunnen besteden aan zaken die werkelijk verschil maken: ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs en de belangen behartigen van leden die goed reken-wiskundeonderwijs nastreven.

Wat doet de FvOv?

Collectieve belangenbehartiging

De verenigingen die bij de FvOv zijn aangesloten zijn naast vakvereniging daarmee ook actief onderdeel van een vakbond. In de statuten van NVORWO is inmiddels opgenomen dat het bestuur van de FvOv gemachtigd is een cao namens de leden te (doen) sluiten. De belangen van de leden van de vakverenigingen worden aan de cao-tafels van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hbo, alsmede bij aanpalende bedrijven en sectoren (bijvoorbeeld CITO, SLO, etc.) door onderhandelaars van de FvOv vertegenwoordigd. Leden krijgen via de vakvereniging de kans om mede de inzet te bepalen. Ook worden de leden bij het bereiken van een akkoord geraadpleegd met de vraag of het bereikte akkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord. Op decentraal niveau (bestuursniveau) krijgen de leden de mogelijkheid om zich uit te spreken over bereikte conceptakkoorden met de werkgever (bij afwijking van de cao en overeen te komen sociale plannen).

Individuele belangenbehartiging

Alle vakverenigingen aangesloten bij de FvOv zijn verplicht zorg te dragen voor een adequate juridische ondersteuning voor hun leden bij (dreigende) arbeidsconflicten. Daarbij gaat het om het geven van informatie aan de leden maar ook om ondersteuning bij eventuele juridische procedures.

De NVORWO heef het bureau Onderwijsvakbondsjuristen gevraagd deze helpdesk-functie te vervullen. Als u werkzaam bent bij een onderwijswerkgever po, vo, mbo, hbo/wo, educatieve diensten (zie website FvOV voor precieze afbakening), dan kunt u bij hen terecht met uw arbeidsrechtelijke vragen:
E-mail: advies@onderwijsvakbondsjuristen.nl
Eerste aanspreekpunt: Dhr Remko Littooij, 06-16500695

Contact – FvOv

Vertegenwoordiging in overige partijen

Vertegenwoordiging op het niveau van de FvOv vindt onder andere plaats bij de volgende gremia:

 • CMHF en VCP (centrale en vakcentrale getrapte vertegenwoordiging in Pensioenkamer, Verantwoordingsorgaan en Bestuur ABP, SER en Star)
 • De Onderwijscoöperatie
 • OCW (bijvoorbeeld Passend Onderwijs, #Onderwijs2032, Functiemix)
 • De raden in PO, VO, MBO en HBO (voor niet arbeidsvoorwaardelijke zaken)
 • De Inspectie van Onderwijs
 • De Stichting van het Onderwijs
 • De overige vakbonden en vakgerichte verenigingen volgens Artikel xx1

Wat levert een FvOv-lidmaatschap van de NVORWO voor de leden op?

De leden kunnen bij de NVORWO terecht voor zowel de vakinhoud als de arbeidsvoorwaarden. Door de betrokkenheid van de NVORWO bij een veelheid aan onderwerpen die in de FvOv voorbijkomen, zal de NVORWO ook beter in staat zijn zelf vragen van leden te beantwoorden. Daarnaast is het (binnen de grenzen van de werkkostenregeling) mogelijk om de contributie van de NVORWO op basis van een cao-artikel te verrekenen met de eindejaarsuitkering, waardoor er een korting op de contributie van gemiddeld 42% verkregen kan worden. Als iemand al lid is van een vakbond, kunnen beide lidmaatschappen op deze wijze worden verrekend.

Wat levert een lidmaatschap van de FvOv de NVORWO als organisatie op?

De NVORWO kan door middel van het lidmaatschap van de FvOv de belangen van het vak en van de leden op meer plekken (laten) behartigen.
Voor het voeren van overleg ontvangt de FvOv zogenaamde GOVAK-middelen die op basis van een binnen de FvOv overeengekomen verdeelsleutel worden verdeeld tussen de verenigingen die aangesloten zijn bij de FvOv. Dat is goed voor de duurzaamheid van een toekomstbestendige NVORWO.

Ervaringsdeskundige: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

logo Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW)

Heleen van der Ree (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) heeft op de NVORWO-jaarvergadering van 17 september 2015 een toelichting gegeven over de implementatie en gevolgen van het FvOv-lidmaatschap voor de NVvW. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit haar toelichting en haar antwoorden op de vragen die tijdens de jaarvergadering zijn gesteld.

De FvOv

Overkoepelend in het veld is de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Onder de FvOv vallen organisaties die onderwijs gerelateerd zijn. De FvOv treedt op als vertegenwoordiger van onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Elke vakvereniging heeft recht op 2 bestuursleden in de FvOv.

De genoemde voordelen van een vakbondsfunctie voor de vakvereniging:

 • Het geeft zichtbaarheid aan de vereniging
 • De vereniging komt samen met andere partijen op voor het belang van de leraren en van het vak
 • Het biedt financiële voordelen (als je aansluit krijg je subsidie; het gaat om subsidie vanuit de overheid naar vakbonden)
 • Het voorziet in rechtsbijstand voor de leden
 • Het trekt jonge leden aan

Vragen en antwoorden

Vraag : Ben je veel tijd kwijt aan vakbondszaken of ben je vakvereniging en kun je je nog voldoende richten op het vak?
Antwoord: Eén bestuurslid richt zich meer op de vakbondszaken, zodat er ruim voldoende tijd overblijft voor het behartigen van andere belangen..
Vraag: De voordelen zie ik wel (het uitoefenen van invloed), maar ik zit niet te wachten op een vakbond. Wordt Volgens Bartjens dan een vakbondsblad?
Antwoord: Het merendeel van de werkzaamheden wordt nog steeds gestoken in de vakvereniging. Het blad Volgens Bartjens blijft een aantrekkelijk blad voor het basisonderwijs, met 1 bladzijde verenigingsnieuws. Andere informatie zal worden gecommuniceerd via de website en een digitale nieuwsbrief.
Vraag: Niet alle leden zijn onderwijsmensen, hoe zit dat?
Antwoord: Een aantal mensen valt buiten een aantal faciliteiten. Dit vormt echter geen beletsel voor de constructie.
Vraag: We hebben 1700 particuliere leden, en nog veel meer abonnementen op het tijdschrift Volgens Bartjens. War zal het effect zijn voor de NVORWO als de NVORWO ook een vakbondsfunctie wordt?
Antwoord: Het informeren van de leden is belangrijk; er zullen mensen zijn die geen lid willen zijn van een vakbond. Er zou dan bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een abonnement.
Vraag: Hoe zit het als je al lid van een vakbond?
Antwoord: Dat is geen bezwaar. Je kunt lid zijn van meerdere bonden. Alle lidmaatschappen zijn via een werkgever aftrekbaar binnen de grenzen van de werkkostenregeling.
Vraag: Het zijn veelal groepsleerkrachten in het basisonderwijs die rekenen geven. Voelen zijn zich  wel een vakleerkracht voor rekenen?
Antwoord: Groepsleerkracht zijn is een vak; als het gaat om dit deel van het vak heb je een vertegenwoordiging. Je geeft daarmee een stem aan de groepsleerkracht.