Visie-stuk NVORWO voor curriculum.nu

De coördinatiegroep van curriculum.nu heeft de NVORWO gevraagd een visie-stuk te leveren dat het nog te vormen ontwikkelteam rekenen-wiskunde  kan ondersteunen bij het formuleren van bouwstenen voor een vernieuwd curriculum rekenen-wiskunde. De NVORWO voldoet graag aan dat verzoek voor een visie-document. Een belangrijk doel van onze Vereniging is immers het ontwikkelen van het reken- en wiskundeonderwijs tot een levend, inspirerend, betekenisvol, breed en cultureel belangrijk onderwijsgebied.

Wij streven naar een reken-wiskundeonderwijs met een hedendaagse en constructieve balans tussen lagere-orde vaardigheden (bewerkingen, procedures, rekenfeiten) en hogere-orde vaardigheden (wiskundig redeneren, formaliseren, abstraheren, wiskundig communiceren, modelleren, visualiseren en probleemoplossen), omdat het ontwikkelen van beide soorten vaardigheden elkaar onderling positief kunnen beïnvloeden.

Het visiedocument voor Curriculum.nu

Het visiedocument van de NVORWO bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de visie van de NVORWO op het reken-wiskundeonderwijs besproken. In het tweede deel van het document wordt nader ingegaan op de visie van de NVORWO wat betreft de curriculumherziening.

Het bestuur van de NVORWO heeft een concept-visiedocument voorgelegd aan de NVORWO-leden. Hun commentaar is in het definitieve document verwerkt.

Lees het definitieve visie-document van de NVORWO voor curriculum.nu hier.

Visiedocument curriculum.nu nvorwo