De NVORWO als professionele organisatie

De NVORWO wil de ontwikkeling van goed reken-wiskundeonderwijs stimuleren. Naast alle initiatieven die zijn onderneemt om goed rekenwiskundeonderwijs op de kaart te zetten en om het vak te verlevendigen, is het de wens van de leden dat de NVORWO ook op kan treden als ambassadeur en kan reageren op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Om die ambassadeurstaak te vervullen is het noodzakelijk dat de NVORWO een professionele organisatie is en kanalen heeft om dichter bij de politiek te komen.

FvOv - Federatie van Onderwijsvakorganisaties

Eén van die mogelijkheden om dat te bereiken is door lid te worden van de FvOv, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (http://www.fvov.nl). Op deze manier wordt de NVORWO niet alleen een belangenbehartiger voor het vak rekenen-wiskunde, maar ook voor de individuele belangen van haar leden.

Een NVORWO als lid van een Federatie levert meer financiële armslag op voor de vereniging. Hiermee zou bjvoorbeeld een professioneel secretariaat gerealiseerd kunnen worden, zodat de bestuursleden meer tijd kunnen besteden aan zaken die werkelijk verschil maken: ontwikkeling rekenonderwijs en de belangen behartigen van leden die goed rekenonderwijs nastreven.

Wat doet de FvOv?

Collectieve belangenbehartiging

De verenigingen die bij de FvOv zijn aangesloten zijn naast vakvereniging ook vakbond. In de statuten moet zijn opgenomen dat de vereniging gemachtigd is een cao namens de leden te (doen) sluiten. De belangen van de leden worden aan de cao-tafels van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hbo, alsmede bij aanpalende bedrijven en sectoren (bijvoorbeeld CITO, SLO, etc.) door onderhandelaars van de FvOv vertegenwoordigd. Leden krijgen door de vereniging de kans om mede de inzet te bepalen. Ook worden de leden bij het bereiken van een akkoord geraadpleegd met de vraag of het bereikte akkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord. Op decentraal niveau (bestuursniveau) krijgen de leden de mogelijkheid om zich uit te spreken over bereikte conceptakkoorden met de werkgever (bij afwijking van de cao en overeen te komen sociale plannen).

Individuele belangenbehartiging

Alle verenigingen van de FvOv zijn verplicht zorg te dragen voor een adequate juridische ondersteuning bij (dreigende) arbeidsconflicten. Daarbij gaat het om het geven van informatie aan de leden maar ook om ondersteuning bij eventuele juridische procedures. Op dit moment heeft een tweetal verenigingen een eigen juridische dienst, huren twee verenigingen hierbij de juridische ondersteuning in en huurt een aantal verenigingen juridische ondersteuning in bij een rechtspositiebureau.

Vertegenwoordiging in overige partijen

De FvOv vertegenwoordigt de belangen van de verenigingen en de daarbij aangesloten leden op basis van twee principes. Allereerst is er sprake van een grote mate van autonomie op het terrein van het eigen vakgebied. Daarnaast hanteert de FvOv ‘de kracht van het argument’. Vooral bij de vakoverstijgende zaken zal de FvOv als belangenbehartiger in beeld komen. Wanneer het vak zelf in beeld komt is het aan de vereniging om te bepalen op welk niveau de belangenbehartiging het beste kan plaatsvinden.

Vertegenwoordiging op het niveau van de FvOv vindt onder andere plaats bij de volgende gremia:

 • CMHF en VCP (centrale en vakcentrale getrapte vertegenwoordiging in Pensioenkamer, Verantwoordingsorgaan en Bestuur ABP, SER en Star)
 • De Onderwijscoöperatie
 • OCW (bijvoorbeeld Passend Onderwijs, #Onderwijs2032, Functiemix)
 • De raden in PO, VO, MBO en HBO (voor niet arbeidsvoorwaardelijke zaken)
 • De Inspectie van Onderwijs
 • De Stichting van het Onderwijs
 • De overige vakbonden en vakgerichte verenigingen volgens Artikel xx1

Wat levert een FvOv-lidmaatschap van de NVORWO voor de leden op?

De leden kunnen bij de NVORWO terecht voor zowel de vakinhoud als de arbeidsvoorwaarden. Door de betrokkenheid van de NVORWO bij een veelheid aan onderwerpen die in de FvOv voorbijkomen, zal de NVORWO ook beter in staat zijn zelf vragen van leden te beantwoorden. Daarnaast is het (binnen de grenzen van de werkkostenregeling) mogelijk om de contributie van de NVORWO op basis van een cao-artikel te verrekenen met de eindejaarsuitkering, waardoor er een korting op de contributie van gemiddeld 42% verkregen kan worden. Als iemand al lid is van een vakbond, kunnen beide lidmaatschappen op deze wijze worden verrekend.

Wat levert een lidmaatschap van de FvOv de NVORWO als organisatie op?

De NVORWO kan door middel van het lidmaatschap van de FvOv de belangen van het vak en van de leden op meer plekken (laten) behartigen. Binnen de FvOv is vooral de sector VO sterk vertegenwoordigd. In het PO gaat het vooral om vakleerkrachten LO/Bewegingsonderwijs, Muziek en Beeldende Vakken, logopedisten en leerlingbegeleiders. In dit plaatje zou de NVORWO goed passen met een ledenbestand voor een belangrijk deel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het PO. De FvOv zou zich sterker kunnen profileren op terreinen waar de andere bonden aan de cao-tafel zich niet profileren. Hierdoor kan er specifiek aandacht worden besteed aan de situatie van de achterban van de leerkracht/rekencoördinator. Bovendien is de samenwerking met de NVvW (Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren) een belangrijk gegeven. Voor het voeren van overleg ontvangt de FvOv zogenaamde GOVAK-middelen die op basis van een binnen de FvOv overeengekomen verdeelsleutel worden verdeeld binnen de FvOv.

Vanwege het feit dat de NVORWO bij aansluiting partij wordt bij de cao is het mogelijk om voor kortere of langere tijd mensen vrij te stellen voor werkzaamheden ten behoeve van de NVORWO/FvOv. Dit kan op basis van een imperatief artikel in de cao waardoor de werkgever een werknemer moet afstaan tegen een vergoeding die vooraf is vastgesteld (zonder BTW-plicht).

Wijziging van de aard van lidmaatschap van de NVORWO

De jaarvergadering van de NVORWO heeft een principe-uitspraak gedaan in 2016 dat zij is voor aansluiting bij de FvOv en heeft vervolgens een formeel verzoek gedaan tot toetreding. De beslissing van de FVOV is nog hangende.
Bij een psoitief besluit zal een wijziging van de NVORWO-statuten noodzakelijk zijn.

Als de NVORWO formeel optreedt als vakbond heeft dit tot gevolg dat het lidmaatschap van de leden ook van aard verandert. Was men eerder lid van een vakvereniging dan is men na aansluiting bij de FvOv lid van een vakvereniging en vakbond.

Ervaringsdeskundige: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

logo Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW)

Heleen van der Ree (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) heeft op de NVORWO-jaarvergadering van 17 september 2015 een toelichting gegeven over de implementatie en gevolgen van het FvOv-lidmaatschap voor de NVvW. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit haar toelichting en haar antwoorden op de vragen die tijdens de jaarvergadering zijn gesteld.

De FvOv

Overkoepelend in het veld is de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Onder de FvOv vallen organisaties die onderwijs gerelateerd zijn. De FvOv treedt op als vertegenwoordiger van onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. Elke vakvereniging heeft recht op 2 bestuursleden in de FvOv.

De genoemde voordelen van een vakbondsfunctie voor de vakvereniging:

 • Het geeft zichtbaarheid aan de vereniging
 • De vereniging komt samen met andere partijen op voor het belang van de leraren en van het vak
 • Het biedt financiële voordelen (als je aansluit krijg je subsidie; het gaat om subsidie vanuit de overheid naar vakbonden)
 • Het voorziet in rechtsbijstand voor de leden
 • Het trekt jonge leden aan

 

Vragen en antwoorden

Vraag : Ben je veel tijd kwijt aan vakbondszaken of ben je vakvereniging en kun je je nog voldoende richten op het vak?
Antwoord: Eén bestuurslid richt zich meer op de vakbondszaken, zodat er ruim voldoende tijd overblijft voor het behartigen van andere belangen..
Vraag: De voordelen zie ik wel (het uitoefenen van invloed), maar ik zit niet te wachten op een vakbond. Wordt Volgens Bartjens dan een vakbondsblad?
Antwoord: Het merendeel van de werkzaamheden wordt nog steeds gestoken in de vakvereniging. Het blad Volgens Bartjens blijft een aantrekkelijk blad voor het basisonderwijs, met 1 bladzijde verenigingsnieuws. Andere informatie zal worden gecommuniceerd via de website en een digitale nieuwsbrief.
Vraag: Niet alle leden zijn onderwijsmensen, hoe zit dat?
Antwoord: Een aantal mensen valt buiten een aantal faciliteiten. Dit vormt echter geen beletsel voor de constructie.
Vraag: We hebben 1700 particuliere leden, en nog veel meer abonnementen op het tijdschrift Volgens Bartjens. War zal het effect zijn voor de NVORWO als de NVORWO ook een vakbondsfunctie wordt?
Antwoord: Het informeren van de leden is belangrijk; er zullen mensen zijn die geen lid willen zijn van een vakbond. Er zou dan bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een abonnement.
Vraag: Hoe zit het als je al lid van een vakbond?
Antwoord: Dat is geen bezwaar. Je kunt lid zijn van meerdere bonden. Alle lidmaatschappen zijn via een werkgever aftrekbaar binnen de grenzen van de werkkostenregeling.
Vraag: Het zijn veelal groepsleerkrachten in het basisonderwijs die rekenen geven. Voelen zijn zich  wel een vakleerkracht voor rekenen?
Antwoord: Groepsleerkracht zijn is een vak; als het gaat om dit deel van het vak heb je een vertegenwoordiging. Je geeft daarmee een stem aan de groepsleerkracht.

De volgende stap

Op de vergadering van 20 april 2016 heeft het bestuur van de NVORWO het formele besluit nemen om lid te worden van de FvOv en voorbereidingen getroffen voor de administratieve aanpassingen en de wijziging van de statuten. Op de website zal een aparte plek worden ingericht voor de vakbondsinformatie.

De beslissing van de FVOV is begin 2019 nog hangende wegens interne discussies.

1. Artikel xx:

 • De vereniging is bevoegd collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan.
 • De vereniging kan de in lid 1 bedoelde bevoegdheid overdragen aan een koepelorganisatie waarbij zij is aangesloten.
 • Door het lidmaatschap verleent een lid aan de vereniging de bevoegdheid om collectievearbeidsovereenkomsten te sluiten, bepaalde onderdelen van arbeidsverhouding collectief te regelen, zulke overeenkomsten of regelingen op te zeggen, zowel van bepaalde groepen van leden, alsmede om voor alle leden of bepaalde groepen van leden standaardarbeidsvoorwaarden te regelen met desbetreffende derden.