rekentoets – NVORWO-reactie op ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’

Alternatief voor de rekentoets

Op 7 maart 2018  stuurde minister Slob een alternatief voor de veel besproken rekentoets in het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.

Om verder door te praten over dit alternatief voor de rekentoets en om de meningen van diverse betrokken partijen te horen zijn er gesprekstafels georganiseerd. De NVORWO was vertegenwoordigd bij deze gesprekstafels.

Aan de NVORWO is gevraagd om een reactie op het alternatief voor de rekentoets te geven en om te omschrijven wat de visie van de NVORWO is op het rekenen-wiskunde van nu in in de toekomst.

Hieronder kunt u de reactie van de NVORWO lezen.

De NVORWO heeft waardering voor de uitgevoerde werkzaamheden van de gesprekstafels om een perspectief te schetsen van de rol die rekenen in de toekomst zou kunnen spelen in het voortgezet onderwijs.

Grote lijn

De NVORWO ondersteunt van harte dat een belangrijker plaats voor rekenen of rekenkundige aspecten binnen het voortgezet onderwijs en binnen andere vakken geboden is. Het gebruik van kwantitatieve benaderingen en rekenkundige modellen is voor de meeste vakken ook al gebruikelijk in het hoger onderwijs en een voorbereiding daarop in het voortgezet onderwijs is nuttig en relevant. Het moge duidelijk zijn dat het hier dan vooral gaat om functioneel rekenen dat toegepast wordt in zinvolle contexten, waarbij het gebruik van technologische hulpmiddelen vanzelfsprekend is.

Voor havo en vwo steunen wij de gedachtelijn van de gesprekstafel en ligt het inderdaad voor de hand dat de nadruk komt te liggen op de integratie van rekenen in de vakken. Wij geven in overweging mee dat dit ondersteund kan worden door binnen het vak wiskunde in de onderbouw een domein rekenen apart te benoemen, vooral gericht op mathematiseren, modelleren en probleemoplossen. Dat kan de aansluiting met de bovenbouw en het hoger onderwijs versterken. Ook een modernisering van het wiskunde A curriculum in de bovenbouw in die richting zou voor de maatschappijprofielen veel soelaas kunnen bieden. Voor vmbo steunen wij de gedachtelijn van de gesprekstafel dat rekenen en wiskunde in het beroepsonderwijs eigenlijk twee takken van eenzelfde boom zijn en dat een verdergaande integratie van rekenen en wiskunde nader uitgewerkt moet worden. Dit vereist nog wel een zorgvuldig traject om vooral de relevante inhouden voor functioneel rekenen goed te beschrijven. Aan het eind van het vmbo-traject zou differentiatie van de inhouden van rekenwiskunde naar sectoren meer maatwerk voor de leerlingen kunnen bieden. Wij bevelen hierbij ook nadrukkelijk aan dit in overleg te doen met de rekenpartijen die actief in het mbo zijn.

Zorgpunten

Als NVORWO willen wij ook nogal wel enkele punten van zorg bij het geboden perspectief delen.

  • Integratie van rekenen in de vakken is vooral wensdenken als dat niet gepaard gaat met veel inzet en regie van beleidsmakende partijen en een harde borging in examenprogramma’s en syllabi. Bovendien is het een zeer langetermijntraject voordat resultaten zichtbaar kunnen worden in de uitstroom van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat evaluatie van het effect niet binnen een kabinetsperiode de verwachte resultaten zal opleveren, maar dat het beleid desondanks voortgezet moet worden.

 

  • Het perspectief in dit document beperkt zich sterk tot de grenzen van het voortgezet onderwijs, heeft de blik wat naar binnen gericht en bespreekt ook veel zaken van technische regelgeving en organisatie, die nu niet aan de orde zijn of tot de autonomie van leraren en scholen behoren. De blik zou wat ons betreft in het perspectief nog veel meer inhoudelijk en naar buiten gericht mogen zijn: naar het basisonderwijs, naar het mbo en hoger onderwijs en naar de maatschappelijke behoefte aan functioneel rekenen.

 

  • De problematiek van de aansluiting basisonderwijs naar vmbo dient integraal bekeken te worden en zou ook voor het basisonderwijs consequenties kunnen hebben als we beroepsgerichte leerlingen willen toerusten met flexibele rekenwijzen, met goede probleemoplosvaardigheden en met verstandig inzet van technologie daarbij.Wij zijn verrast dat er niet tegelijkertijd een gesprekstafel mbo heeft gefunctioneerd. Juist daar is functioneel rekenen ofwel gecijferdheid van groot belang voor het dagelijks leven, de beroepsvoorbereiding en de burgerschapsontwikkeling van de studenten.

 

  • Een grote zorg van NVORWO ligt bij wat er nu op korte termijn gaat gebeuren. Wij constateren een zeer sterke terugloop van de motivatie bij leerlingen, bij leraren en bij scholen om nog aandacht aan rekenen te besteden. Het opgebouwde momentum van honderden scholen en duizenden leraren die het rekenen serieus hebben genomen is door het niet laten meetellen van de rekentoets grotendeels teniet gedaan. Terwijl de inzet van de scholen tot nu toe bijvoorbeeld al wel heeft geleid heeft tot merkbare verbetering van het rekenniveau bij de instroom in de pabo-opleiding.Wij pleiten voor de korte termijn daarom voor het handhaven van het afnemen van de rekentoets, ook om zicht te blijven houden van de ontwikkeling van het rekenniveau, met daarbij de aanbeveling aan scholen zelf over te laten hoe zij dit opnemen in hun programma van toetsing en afsluiting. Scholen zijn ons inziens prima in staat om zelf een verantwoorde keuze te maken op welke manier zij het rekenonderwijs willen vormgeven en afronden. Hoe minder regelgeving daarover hoe beter.Verbetering van de toets kan gezocht worden in de richting van meer realistische en voorstelbare contexten, meer aandacht voor probleemoplosvaardigheden en minder voor procedurele vaardigheden, en betere inzet van technologie.

Aanbevelingen

De NVORWO komt tot de volgende aanbevelingen en zou graag krachtig stimuleringsbeleid op de genoemde aspecten zien:

  • Meer gerichte aandacht voor inhoudelijke aansluiting basisonderwijs – vmbo
  • Meer gerichte aandacht voor mbo en aansluiting vmbo – mbo
  • Moderniseer de rekentoets en blijf deze afnemen; Geef scholen grote ruimte omzelf het rekenonderwijs in te richten én af te sluiten.
  • Meer gerichte aandacht voor de inhoudelijke ontwikkeling van rekeninhouden die relevant zijn voor vakken, beroepsvoorbereiding en burgerschap. Daarbij gaat het om mathematiseren, modelleren en probleemoplossen.

 

NVORWO is te allen tijde bereid mee te denken en de expertise van haar leden in te zetten.

Download de reactie van de NVORWO

 

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.