Alle workshops en lezingen studiedag op een rij

Op vrijdag 5 april houdt de NVORWO haar jaarvergadering in Nieuwegein. Deze jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met als thema: ‘De Ideale rekenles’. De studiedag is bestemd voor iedereen die het rekenonderwijs een warm hart toedraagt. De dag is gratis voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens. Overige belangstellenden betalen een onkostenvergoeding van € 50,-.

Ook dit jaar heeft het organisatiecomité weer een mooi programma samengesteld. Hieronder vindt u een beschrijving van alle lezingen en workshops.

Wilt u deelnemen aan de studiedag? U bent van harte welkom!
Aanmelden kan door het invullen van het formulier onderaan deze pagina van onze website.

Wij hopen u op deze dag te kunnen ontmoeten!

Lezingen

De ideale rekenles
Openingslezing door Geeke Bruin – Muurling

De kwalificatie ‘ideale’ legt de lat hoog. En dat is wat we graag willen: de lat hoog leggen voor ons reken- en wiskundeonderwijs. Ondanks alle verschillen van inzicht die de afgelopen tijd weer naar voren zijn gekomen is ér een duidelijk gemeenschappelijk streven: het béste onderwijs verzorgen voor ónze kinderen.
Maar hoe weten we wat het béste onderwijs is? Cijfers zijn niet alleen het onderwerp van de vraag, maar spelen ook bij het beantwoorden ervan een belangrijke rol.
Geeke neemt jullie in deze lezing mee in haar wereld van kritisch wiskundig denken, de menselijke en creatieve kant van rekenen-wiskunde en haar beelden van de ideale rekenles.Met kinderen redeneren over steekproeven
Slotlezing door Arjen de Vetten

In de media worden veel uitspraken gedaan op basis van steekproeven. Het is daarom belangrijk dat kinderen al jong leren om kritisch naar zulke uitspraken te kijken. Dit kan door hen te leren om zelf conclusies te trekken op basis van steekproeven. In zijn lezing geeft Arjen de Vetten praktische voorbeelden van hoe je met basisschoolkinderen kunt redeneren over steekproeven. Ook bespreekt hij wat het voor leerkrachten betekent als ze met kinderen willen redeneren over steekproeven.
Arjen de Vetten is universitair docent methodologie en statistiek aan de Universiteit Leiden en voormalig pabo-docent rekenen-wiskunde aan de Hogeschool iPabo. Hij is recent gepromoveerd op een proefschrift over hoe pabo-studenten kunnen leren redeneren over steekproeven. Zijn ambitie is om bij te dragen aan de verbetering van het statistiekonderwijs, op de basisschool tot en met de universiteit.Workshops

Breuken, procenten en decimale getallen begrijpen met concreet materiaal
Workshop door Ernst Rijnberg

In deze praktische workshop laat Ernst Rijnberg zien hoe leerlingen met concreet materiaal de samenhang tussen breuken, procenten en decimale getallen beter kunnen begrijpen. Hij geeft hierbij veel voorbeelden die direct de volgende dag in de klas kunnen worden gebruikt.
Ernst Rijnberg was docent rekenen-wiskunde in het SVO-LOM. Hij ontwikkelt eigen lesmateriaal voor de rekenles, begeleidt reken-wiskundedocenten in de dagelijkse onderwijspraktijk (bovenbouw PO en VO) en is docent aan de Masteropleiding Educational Needs.Curriculum.nu – In gesprek met het ontwikkelteam rekenen-wiskunde
Esther van Dooren en Marianne Lambriex

In het project Curriculum.nu buigen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders zich in opdracht van de regering over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen in kunnen zodat het onderwijs aansluit bij de werelden van nu en straks.
In deze workshop vertellen twee leden van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde over de resultaten van het project tot nu toe en leggen zij uit hoe zij tot hun beslissingen zijn gekomen. Er is volop gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.
Esther van Dooren en Marianne Lambriex zij beiden onderzoeker, docent in het voortgezet onderwijs en lid van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van curriculum.nu.
Rekenonderwijs zonder methode
Workshop van Saskia Krocké

Op basisschool De Ontdekkingsreis in Driebergen werken de leerlingen vanuit leerlijnen en doelen met succescriteria. Hierdoor kunnen de leraren maatwerk leveren in de vorm van instructies, feedback en bewijs van behaalde doelen. Er wordt grip op de voortgang gehouden door het gebruik van rubrics, die voor de kinderen ook werken als portfolio.
In deze workshop zal Saskia vertellen hoe het onderwijs op haar school praktisch is ingericht, wat er goed werkt en welke valkuilen er zijn.
Saskia Krocké is schoolleider van basisschool De Ontdekkingsreis, een school voor vernieuwingsonderwijs.
Passende perspectieven – Op zoek naar good practices voor rekenen in het basisonderwijs
Carla Compagnie en Lisanne Martens

In basisscholen is sympathie voor de visie van Passende Perspectieven, maar ook enige aarzeling bij het organiseren van ervan. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?
Carla Compagnie en Lisanne Martens vertellen over hun project waarbij zij dit op zoek gegaan naar ‘good practices’ van Passende Perspectieven voor rekenen in het basisonderwijs. In de twee voor dit project gemaakte video’s laten basisschool Caleidoscoop en basisschool Polygoon zien hoe zij met Passende Perspectieven werken. Dit project is mogelijk gemaakt door de NVORWO, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.
Rekenen in tijden van…
Workshop door Geeke Bruin-Muurling

Digitalisering, de informatiemaatschappij, globalisering. Ze hebben allemaal grote invloed op onze manier van leven en werken.
Steeds vaker én meer divers hebben we de beschikking over allerlei digitale hulpmiddelen om te rekenen. Dat is niet meer alleen een rekenmachine, maar ook software als excel, appjes op je telefoon die handgeschreven sommen uit kunnen rekenen, of zelfs google. Daarnaast spelen rekenen en wiskunde in onze maatschappij een steeds prominentere rol met alle cijfers en algoritmes die het dagelijks leven beïnvloeden. Wat betekent dat alles voor de doelen en de didactiek. In deze workshop onderzoeken we dat gezamenlijk aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.
Presentatie van de subsidieprojecten
Michiel Veldhuis, bestuurslid NVORWO

Onder leiding van Michiel Veldhuis vertellen diegenen die subsidie bij de NVORWO hebben aangevraagd over hun rekenproject. De trekkers van de projecten ‘Ouder, kind & rekenapps’, ‘Flipping the classroom’ en ‘Passende perspectieven – Op zoek naar good practices in het basisonderwijs’ geven een presentatie en beantwoorden uw vragen.
Een beschrijvingskader voor rekenapps
Alette lanting en Martine den Engelsen

In deze workshop vertellen de workshopgevers over een onlangs ontwikkeld beschrijvingskader voor rekenapps voor het project ‘Ouder, kind en rekenapps’ en gaan ze ook concreet aan de slag met dit kader.
Alette Lanting is onderwijsadviseur bij Lanting Rekenadvies en Martine den Engelsen is lerarenopleider rekenen-wiskunde op de Haagse Hogeschool.Met rekencoördinatoren in gesprek
Jenneken van der Mark (voorzitter NVORWO)

NVORWO-voorzitter Jenneken v.d. Mark gaat in gesprek met rekencoördinatoren om te bespreken wat rekencoördinatoren zoal tegenkomen, waar ze behoefte aan hebben en wat de NVORWO voor hen kan betekenen.
Onderzoek naar rekenen in het basisonderwijs
Workshop door Kees Hoogland, voorzitter NVORWO

Wereldwijd wordt er heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar rekenen en gecijferdheid in het basisonderwijs. De resultaten van dat onderzoek zijn niet altijd even toegankelijk, bijvoorbeeld omdat voor artikelen in wetenschappelijke tijdschriften meestal betaald moet worden of omdat de vorm van een wetenschappelijk artikel niet zo toegankelijk is. Toch zou het voor iedereen die voor zijn beroep met rekenen te maken heeft interessant zijn om te weten welke artikelen er zijn verschenen en wat er is onderzocht.
In deze workshop presenteert Kees Hoogland recente internationale onderzoeken met een vertaling naar de Nederlandse praktijk. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat wordt hier nou precies onderzocht, wat is het resultaat en wat zouden wij aan dit onderzoek kunnen hebben voor beleid of voor de praktijk in de klas?
Kees Hoogland is hogeschoolhoofddocent en onderzoeker Didactiek van Rekenen en Wiskunde in het beroepsonderwijs en bestuurslid van de NVORWO.Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.