Subsidie voor projecten

Bekijk hier eerdere afgeronde subsidie-projecten

De NVORWO heeft het doel om de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs te stimuleren, onder andere door het ondersteunen van projecten en activiteiten van en voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt daartoe een subsidie voor projecten en/of een inhoudelijke bijdrage van een reken-wiskunde-expert beschikbaar.

Voorwaarden

De aanvraag dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: De activiteit / dienst / het product …

 • voorziet in een behoefte van een grotere kring dan alleen die van de aanvragers
 • is overdraagbaar naar anderen in Nederland
 • is nieuw ten opzichte van wat er al bestaat of heeft een geschikte onderbouwing waarom het toch wenselijk is dit alsnog te ontwikkelen
 • kan niet op een andere manier of via een andere subsidie uitgevoerd worden
 • is niet gericht op commercieel gewin
 • is vrij toegankelijk voor anderen

De aanvraag…

 • is onderbouwd (zie format) en voorzien van een begroting, een activiteitenplan en een tijdpad (van maximaal één jaar)
 • wordt voor minimaal 50% mee-gefinancierd door de aanvrager. Deze bijdrage kan bestaan uit een bepaald bedrag en / of uren die de aanvrager in het tot stand komen van de activiteit / dienst / het product investeert.
 • kan alleen ingediend worden door leden van de vereniging
 • In totaal bedraagt de subsidie maximaal € 5000. Het geldbedrag wordt na oplevering van het volledige product uitbetaald.  Aanvragen die het bedrag overschrijden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure voor aanvraag van de subsidie voor projecten 2020

De procedure en het tijdpad voor het aanvragen en goedkeuren verloopt als volgt:

 • Elk jaar is er een aanvraagronde voor het aanvragen van projecten. De aanvragen voor de 2020-editie van de subsidie kunnen worden ingediend vanaf 18 mei 2020 tot en met 9 juli. Na ontvangst van uw subsidie krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De commissie bespreekt de ingediende projecten in juli of augustus 2020.
 • In augustus 2020 ontvangt u één van de volgende reacties: het project komt niet in aanmerking voor toekenning, het project wordt toegekend (eventueel met een zeer minimale aanpassing) of het project is kansrijk mits de volgende aanpassingen worden gepleegd binnen de gevraagde termijn. Kansrijke projecten die aanpassing behoeven krijgen extra toelichting.
 • Aanpassing en definitieve indiening van aangepaste projecten geschiedt in september 2020. Definitieve toekenning in september 2020.
 • In januari 2021 vindt er contact plaats (telefonisch of in een bijeenkomst) tussen de NVORWO en de indiener(s) van het project over de stand van zaken, knelpunten en vragen tijdens de uitvoering.
 • De aanvraag moet voor de gestelde deadline (9 juli 2020) worden ingediend bij de ‘Commissie projectaanvraag van de NVORWO’ middels bijgevoegd format en voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.
 • De commissie bestaat uit een lid van het NVORWO-bestuur (Michiel Veldhuis) en drie leden van de vereniging (Francis Meester, Bronja Versteeg en vacature).
 • De commissie bespreekt de aanvraag, raadpleegt eventueel het Algemeen Bestuur en externe experts. De commissie kan een aanvulling vragen ter verduidelijking als nog niet voldoende voldaan is aan de voorwaarden. De commissie kan daarnaast nog enkele aanvullende voorwaarden/afspraken voorstellen met betrekking tot de inhoud of de omvang van de subsidie.
 • De commissie beslist of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en in de verdere procedure meedoet.
 • De commissie kiest de projectaanvragen voor 2020 en draagt die voor aan het Algemeen Bestuur van de NVORWO. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie.
 • Het afgesproken bedrag wordt na oplevering van de afgesproken activiteit / het product / dienst overgemaakt aan de aanvrager of in termijnen indien zo afgesproken voor de aanvang van het project.

Uitvoering

 • Tussentijds onderhouden de aanvrager en het bestuur contact over de vorderingen en eventuele knelpunten.
 • Bij afronding van de activiteit / het product / dienst wordt bekendheid gegeven via Volgens Bartjens, de website van NVORWO, de nieuwsbrief en/of andere kanalen.
 • De uitvoering vindt in principe plaats binnen één jaar.
 • Bij een presentatie wordt altijd vermeld: ‘Dit materiaal is ontwikkeld met subsidiegelden van de NVORWO’
 • .De ontvangers van de subsidie vertellen over hun project op de studiedag van de NVORWO.

Informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij NVORWO-bestuurslid Michiel Veldhuis via projectaanvraag@nvorwo.nl

Voltooide projecten

Ondertussen zijn er al projecten afgerond die met behulp van NVORWO-subsidie tot stand zijn gekomen. Lees hier over deze projecten en download het gratis materiaal.

Download het aanvraagformulier subsidie NVORWO

Download de versie in Word of download de versie in PDF. Als u kiest voor de Word-veris vindt u het bestand in de vorm van een Word-document in de map Downloads van uw computer.