Verplaatst naar 18 januari 2018: Conferentie Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

conferentie rekenen wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo
De conferentie ‘Rekenen-wiskunde in de overgang van po naar vmbo’ wordt verschoven naar vrijdag 19 januari 2018.
De conferentie stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 29 september 2017.
Hoewel er veel belangstelling voor de conferentie was, bleek de gekozen datum voor velen niet geschikt. Om die reden is besloten om de conferentie te verschuiven.
De locatie is wederom het Bilderberg in Rotterdam.
De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk geopend.

Jaarvergadering / studiedag NVORWO

Op 7 april 2017 vond de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend was er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis was.

Op de jaarvergadering werden niet alleen de ‘reguliere’ stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag, maar werden ook Anneke Noteboom en An te Selle als erelid van de NVORWO benoemd voor al het werk dat zij als bestuursleden van de NVORWO hebben gedaan. Ook traden Robert Timmermans, Margreeth Mulder en Anneke Noteboom af als NVORWO-bestuursleden en konden we Kees Hoogland, Michelle Taverne en Marieke Gribling als nieuwe bestuursleden verwelkomen.

De studiedag was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. De datum van de volgende jaarvergadering en studiedag is zelfs al bekend: 6 april 2018.

Lees verder »

Conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’

22-11-2016-conferentie-rekenen-wiskunde-in-de-aansluiting-van-p-o-naar-vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO de conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’. De conferentie is bedoeld voor leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leraren uit de onderbouw van het vmbo die rekenen en / of wiskunde verzorgen.

Locatie conferentie

Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
Zwolle

datum / tijd

22 november 2016
10.00 – 16.00 uur

kosten

€ 75,- per persoon (inclusief koffie / thee, lunch en materialen)

inhoud

Lees verder »

Van de voorzitter… september 2016

Oneindig veel getallen

Ramanujan

Ramanujan
De wiskundige Ramanujan

In juli las ik het weer eens in de krant: ‘De gehele getallen zijn door God geschapen, al het andere is mensenwerk’. Deze uitspraak van Kronecker* werd geciteerd naar aanleiding van een film die gemaakt is over een groot wiskundige, de Indiër Ramanujan**. Ramanujan was een natuurtalent, ontwikkelde veel en moeilijke wiskunde zonder enige scholing. Echt gebeurd. En in de volgorde zoals wij dat in het onderwijs aan de leerlingen leren: eerst de natuurlijke getallen, dan eenvoudige breuken, de negatieve getallen en daarna de start met de irrationele getallen zoals de wortels en, bijvoorbeeld, de verhouding van de omtrek van een cirkel en de diameter. En al die getallen hebben ergens een plekje op de getallenlijn.

Lees verder »

22 november 2016: Conferentie over rekenen-wiskunde in het po en vmbo

nvorwo conferentie po vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseert de NVORWO, samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en de SLO voor bovenbouw leraren uit het basisonderwijs en onderbouw leraren uit het vmbo een conferentie over de aansluiting van het reken-wiskundeonderwijs in het basisonderwijs met dat in het vmbo. De conferentie zal  beginnen om 10 uur en plaatsvinden in Zwolle.

Lees verder »

Aansluiting primair en voortgezet onderwijs – een onderzoek

aansluiting primair en voortgezet onderwijs rekenen-wiskunde

De over­gang van het primair naar het voortge­zet onder­wijs is wat betreft wiskun­de en rekenen voor veel leerlin­gen een grote stap. Naast algeme­ne, proces­matige aspec­ten speelt bij deze aanslui­ting ook de vakin­houde­lijke aanslui­ting een grote rol. Om die aanslui­ting te onder­zoeken, hebben de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs (NVORWO), de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) een vragen­lijst ‘Aansluiting primair en voortgezet onderwijs’ ontwor­pen waar­voor wij graag uw aan­dacht vragen.

Lees verder »

Meer dan Volgens Bartjens alleen

Francis Meester, voorzitter Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs

Eén van de bekendste activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskundeonderwijs (NVORWO) is het uitgeven van het blad Volgens Bartjens. Toch is dit niet het enige waar de NVORWO zich mee bezig houdt. Voorzitter Francis Meester vertelt.

Rekenen

Er gebeurt veel op rekengebied in Nederland. Experts zijn met elkaar in discussie over wat er moet worden gedaan om het rekenonderwijs in Nederland nog beter te maken. Ook de politiek bemoeit zich ermee. Zo heeft Staatssecretaris Dekker aangegeven dat de rekentoets in mbo, havo en het MBO (voorlopig) niet meer meetelt voor het eindexamen. Het invoeren van een rekentoets in het voortgezet onderwijs blijkt namelijk ingewikkelder dan gedacht. Want rekenen is een leuk vak, maar het is geen gemakkelijk vak om te geven.

Doorlopende lijnen

Lees verder »