Panama-conferentie: Rekenen-wisiskunde van … tot …

Panama-conferentie 2019

De Panama-conferentie is hét forum voor uitwisselen, op de hoogte blijven, nadenken en discussiëren over goed reken-wiskundeonderwijs, vanuit alle mogelijke verschillende perspectieven.

Voor wie is de Panama-conferentie?

De conferentie biedt een platform voor alle geïnteresseerden in rekenen-wiskunde om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen. Van leraren en rekencoördinatoren, opleiders en adviseurs tot onderzoekers en ontwikkelaars biedt de conferentie gelegenheid voor verdere professionalisering, ontwikkeling, discussie en disseminatie. De uitwisseling stimuleert niveauverhoging en versterkt de relatie tussen theorie en praktijk.

Over het thema

Er is veel te doen over het reken-wiskundeonderwijs de laatste tijd, bijvoorbeeld de curriculumherziening in het kader van curriculum.nu en de ontwikkelingen met de rekentoets in het vo/mbo. Maar ook de publicatie van nieuwe (edities van) methodes en discussies die worden gevoerd over de manieren van onderwijzen van rekenen-wiskunde. Deze én andere onderwerpen komen aan bod tijdens de conferentie. Het thema ‘Rekenen-wiskunde van … tot …’ biedt expliciet de ruimte om verschillende visies, doelen en didactiek van het reken-wiskundeonderwijs te delen.

 

Waarom gaan?

De Panama-conferentie biedt je de gelegenheid om de eigen beroepspraktijk te verbeteren, om een bijdrage te leveren aan landelijke ontwikkelingen en mee te werken aan de versterking van reken-wiskundeonderwijs in het algemeen.

 

Locatie

De 38e Panama-conferentie ‘Rekenen-wiskunde van … tot …’ vindt plaats op 9 en 10 januari 2020 in Hotel en Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Tot 8 oktober is het gegarandeerd mogelijk om een hotelkamer te reserveren tegen een gereduceerd tarief.

 

Korting

De eerste 100 NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens krijgen een korting van € 50,-.

 

Oproep conferentiebijdragen

Wilt u vanuit uw werk, studie, onderzoek of hobby een bijdrage leveren aan de 38e Panama-conferentie? Dan nodigen we u uit een programmavoorstel in te dienen voor een presentatie of een werkgroep. Bij een presentatie ligt de nadruk vooral op de overdracht van informatie. Bij een werkgroep worden de deelnemers vooral actief aan het werk gezet.

Er zijn twee tijdsrondes voor het indienen van programmavoorstellen. De deadline voor de eerste ronde is op 23 september 2019 en voor de tweede ronde op 14 oktober.

 

 

Bekijk voor meer informatie en een aanmeldingsformulier de website van de Panama-conferentie.

Volgens Bartjens Rekenmiddag – Verdieping voor leerkrachten

volgens bartjens rekenmiddag op 16 januari

Reken-wiskundeonderwijs binnen en buiten het boekje

Voor leerkrachten in het basisonderwijs organiseert de uitgever van Volgens Bartjens in 2019 een serie reken-colleges, de Volgens Bartjens Rekenmiddagen.

Programma rekenmiddag:

13.30 Inloop met koffie en thee

14.00 Het gereedschap van de vakman / vakvrouw (Marc van Zanten)

14.45: Leren en onderhouden van de basisvaardigheden rekenen (Marije Bakker)

15.30 Pauze

16.00 Meten en meetkunde in reken-wiskundemethodes (Jos van den Bergh)

16.45 Einde

 

Kosten:

Deelname aan dit congres kost € 100,-. Ben je abonnee van tijdschrift Volgens Bartjens, dan betaal je € 75,-.

Wil je met vijf collega’s van 1 school komen? Dan rekenen we vier keer de toegangsprijs. Deze actie geldt alleen wanneer je bij het inschrijven gebruik maakt van de optie om in 1x alle collega’s aan te melden.

 

Lees de uitgebreide omschrijving van het programma

Meld je aan

Panamaconferentie

25 en 26 januari 2018 Panamaconferentie

Op donderdag 25 januari en vrijdag  26 januari 2018 wordt voor de 36e maal de Panamaconferentie over rekenen-wiskunde georganiseerd.

Op de Panamaconferentie wordt het reken-wiskundeonderwijs vanuit verschillende perspectieven doordacht. Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de conferentie. Er is ruimte voor informeren, inspireren, opiniëren, uitwisselen, discussiëren en actieve inbreng van de deelnemers.

Thema’s Panamaconferentie

1. De aangekondigde curriculumherziening rekenen-wiskunde

Het groene licht is gegeven voor een herziening van het reken-wiskundecurriculum. Wat betekent dat voor de kerndoelen en het referentiekader? Leerkrachten en andere deskundigen worden op allerlei manieren betrokken en geraadpleegd bij de voorbereidingen van de curriculumherziening. Op deze Panama-conferentie wordt hiermee een start gemaakt.

2. Mogelijkheden en beperkingen van papieren en digitale leermiddelen

Er zijn steeds meer digitale leermiddelen voor rekenen-wiskunde verkrijgbaar. Maar wanneer levert de inzet daarvan meerwaarde op voor het leerproces van leerlingen? Welke reken-wiskundige inhouden en vaardigheden kunnen wel, beter of beter niet met digitale middelen worden aangeboden? En wat betekent dit voor de leerkracht? Op eerdere Panama-conferenties zijn rond dit thema bijdragen geleverd door specifieke aanbieders van leermiddelen. Dergelijke bijdragen zijn op de komende Panama-conferentie zeer welkom, maar de thematiek wordt op deze conferentie ook vanuit andere invalshoeken aan de orde gesteld.

3. Eindtoetsen PO

Er zijn momenteel zes verschillende eindtoetsen PO op de markt. Elk van deze toetsen meet kennis en vaardigheden rekenen-wiskunde en stelt vast welk referentieniveau rekenen een leerling beheerst. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk in hoeverre de resultaten waarop de verschillende toetsen meten en rapporteren onderling vergelijkbaar zijn. We hopen op de conferentie uitgebreid in te gaan op de verschillende toetsen met de aanbieders, gebruikers en andere deskundigen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Panama-conferentie.Daar kunt u zich te zijner tijd ook aanmelden.

Conferentie Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

conferentie rekenen wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO voor de tweede keer de ‘Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo’. De conferentie is bedoeld voor leerkrachten uit de bovenbouw van het po en wiskundedocenten uit de onderbouw van het vmbo.

Plenaire lezingen

De eerste plenaire lezing wordt verzorgd door Kees Hoogland. Kees gaat in op de rekeninhouden voor leerlingen in of op weg naar het vmbo.. Ook zij kunnen succes ervaren in hun reken-wiskundeonderwijs en gemotiveerd zijn. Kees vertelt hoe dit kan.

Na de lunch gaat Anneke Noteboom (SLO) in de tweede plenaire lezing in op de positieve effecten van formatief evalueren in het reken-wiskundeonderwijs. Ze bespreekt wat formatief evalueren inhoudt en hoe je het in de praktijk kunt inzetten.

 

Workshops

Zowel ’s morgens als ’s middags is er een workshopronde. De volgende thema’s komen daarin aan de orde:

Een goede aansluiting po-vo in de praktijk, het kan!

Kim ten Breteler (docent aan het Assink lyceum (vo)) en Martijn ten Berge (leerkracht aan de Dr. Ariëns Daltonschool (po)) laten zien hoe een po/vo samenwerkingstraject is opgestart. Resultaat van deze samenwerking was een rekenschrift  waarin leerlingen zowel in het po als in het vo aan de slag konden gaan.

Een kijkje bij elkaar in de keuken

Ebrina Smallegange (docent vmbo) en Anneke Noteboom (SLO) geven de gelegenheid aan po-leraren en vmbo-docenten om elkaars methode-boeken te  bekijken en de verschillen te bespreken. Centraal staat hierbij de leerlijn procenten.

Metriek stelsel

Monica Wijers en Vincent Jonker (Universiteit Utrecht) gaan in op de inhoud van en de mogelijke didactiek bij het metriek stelsel aan de hand van praktische en betekenisvolle voorbeelden.

Passende Perspectieven Rekenen voor het po en het vmbo

Ria Brandt (CPS) gaat met de deelnemers in op de leerlijnen en doelenlijsten die voor rekenen ontwikkeld zijn voor po, s(b)o en praktijkonderwijs binnen het project passende perspectieven. Hoe kunnen deze leerlijnen ingezet worden in het onderwijs?

Dat kan ik u op een briefje geven!

Cathe Notten bespreekt met de deelnemers het belang van een denkblaadje waarop leerlingen hun tussenoplossingen kunnen noteren én wat leerlingen en leraren kunnen leren van de notaties. Centraal staat de leerlijn verhoudingen.

Het Rekenportfolio

Johan Henk van der Hoek en Anneke Meinsma-Mollema hebben in een samenwerking van po- en vo-scholen een portfolio voor leerlingen ontwikkeld de overgang van po naar vo. Ze bespreken inhoud en inzet van dit portfolio.

 

Programma

09:30 – 10:00 uur Inloop en koffie
10:00 – 10:15 uur Opening
10:15 – 11:00 uur Plenaire lezing 1: Kees Hoogland
11:00 – 11:15 uur Naar de zalen
11:15 – 12:45 uur Workshopronde 1
12:45 – 13:30 uur Lunch + uitwisselingsactiviteiten po/vmbo
13:30 – 14:15 uur Plenaire lezing 2: Anneke Noteboom (SLO)
14:15 – 14:30 uur Wisselen van zalen
14:30 – 16:00 uur Workshopronde 2
vanaf 16:00 uur Borrel

Datum: Vrijdag 19 januari 2018
Plaats: Bilderberg Parkhotel Rotterdam
Kosten: € 75

Lees meer informatie over de lezingen en werkgroepen

Aanmelden voor deze conferentie 

Download het programma en de uitgebreide toelichting op de lezingen en workshops

Verplaatst naar 18 januari 2018: Conferentie Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

conferentie rekenen wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo
De conferentie ‘Rekenen-wiskunde in de overgang van po naar vmbo’ wordt verschoven naar vrijdag 19 januari 2018.
De conferentie stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 29 september 2017.
Hoewel er veel belangstelling voor de conferentie was, bleek de gekozen datum voor velen niet geschikt. Om die reden is besloten om de conferentie te verschuiven.
De locatie is wederom het Bilderberg in Rotterdam.
De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk geopend.

Jaarvergadering / studiedag NVORWO

Op 7 april 2017 vond de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend was er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis was.

Op de jaarvergadering werden niet alleen de ‘reguliere’ stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag, maar werden ook Anneke Noteboom en An te Selle als erelid van de NVORWO benoemd voor al het werk dat zij als bestuursleden van de NVORWO hebben gedaan. Ook traden Robert Timmermans, Margreeth Mulder en Anneke Noteboom af als NVORWO-bestuursleden en konden we Kees Hoogland, Michelle Taverne en Marieke Gribling als nieuwe bestuursleden verwelkomen.

De studiedag was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. De datum van de volgende jaarvergadering en studiedag is zelfs al bekend: 6 april 2018.

Lees verder »Jaarvergadering / studiedag NVORWO

Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016

Francis Meester, voorzitter NVORWO

Conferentie

Het is fijn dat u in grote getale naar de conferentie po-vmbo voor rekenen-wiskunde gekomen bent. Deze studiedag van 22 november, maar ook de Volgens Bartjens van november 2016 met artikelen over de overgang van po naar vmbo, kunnen er allemaal toe bijdragen om die overstap voor rekenen-wiskunde drempelloos te laten verlopen voor de leerlingen. De leraar in het vmbo ervaart dat de leerlingen in grote diversiteit bij het vak rekenen-wiskunde binnenkomen.

Lees verder »Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016

Conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’

22-11-2016-conferentie-rekenen-wiskunde-in-de-aansluiting-van-p-o-naar-vmbo

Op dinsdag 22 november 2016 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO de conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’. De conferentie is bedoeld voor leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leraren uit de onderbouw van het vmbo die rekenen en / of wiskunde verzorgen.

Locatie conferentie

Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
Zwolle

datum / tijd

22 november 2016
10.00 – 16.00 uur

kosten

€ 75,- per persoon (inclusief koffie / thee, lunch en materialen)

inhoud

Lees verder »Conferentie ‘Rekenen-Wiskunde in de aansluiting van p.o. naar vmbo’