Alle workshops en lezingen studiedag op een rij

studiedag - jaarvergadering nvorwo 5 april 2019

Op vrijdag 5 april houdt de NVORWO haar jaarvergadering in Nieuwegein. Deze jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met als thema: ‘De Ideale rekenles’. De studiedag is bestemd voor iedereen die het rekenonderwijs een warm hart toedraagt. De dag is gratis voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens. Overige belangstellenden betalen een onkostenvergoeding van € 50,-.

Ook dit jaar heeft het organisatiecomité weer een mooi programma samengesteld. Hieronder vindt u een beschrijving van alle lezingen en workshops.

Wilt u deelnemen aan de studiedag? U bent van harte welkom!
Aanmelden kan door het invullen van het formulier onderaan deze pagina van onze website.

Wij hopen u op deze dag te kunnen ontmoeten!

Lezingen

De ideale rekenles
Openingslezing door Geeke Bruin – Muurling

De kwalificatie ‘ideale’ legt de lat hoog. En dat is wat we graag willen: de lat hoog leggen voor ons reken- en wiskundeonderwijs. Ondanks alle verschillen van inzicht die de afgelopen tijd weer naar voren zijn gekomen is ér een duidelijk gemeenschappelijk streven: het béste onderwijs verzorgen voor ónze kinderen.
Maar hoe weten we wat het béste onderwijs is? Cijfers zijn niet alleen het onderwerp van de vraag, maar spelen ook bij het beantwoorden ervan een belangrijke rol.
Geeke neemt jullie in deze lezing mee in haar wereld van kritisch wiskundig denken, de menselijke en creatieve kant van rekenen-wiskunde en haar beelden van de ideale rekenles.Met kinderen redeneren over steekproeven
Slotlezing door Arjen de Vetten

In de media worden veel uitspraken gedaan op basis van steekproeven. Het is daarom belangrijk dat kinderen al jong leren om kritisch naar zulke uitspraken te kijken. Dit kan door hen te leren om zelf conclusies te trekken op basis van steekproeven. In zijn lezing geeft Arjen de Vetten praktische voorbeelden van hoe je met basisschoolkinderen kunt redeneren over steekproeven. Ook bespreekt hij wat het voor leerkrachten betekent als ze met kinderen willen redeneren over steekproeven.
Arjen de Vetten is universitair docent methodologie en statistiek aan de Universiteit Leiden en voormalig pabo-docent rekenen-wiskunde aan de Hogeschool iPabo. Hij is recent gepromoveerd op een proefschrift over hoe pabo-studenten kunnen leren redeneren over steekproeven. Zijn ambitie is om bij te dragen aan de verbetering van het statistiekonderwijs, op de basisschool tot en met de universiteit.Workshops

Breuken, procenten en decimale getallen begrijpen met concreet materiaal
Workshop door Ernst Rijnberg

In deze praktische workshop laat Ernst Rijnberg zien hoe leerlingen met concreet materiaal de samenhang tussen breuken, procenten en decimale getallen beter kunnen begrijpen. Hij geeft hierbij veel voorbeelden die direct de volgende dag in de klas kunnen worden gebruikt.
Ernst Rijnberg was docent rekenen-wiskunde in het SVO-LOM. Hij ontwikkelt eigen lesmateriaal voor de rekenles, begeleidt reken-wiskundedocenten in de dagelijkse onderwijspraktijk (bovenbouw PO en VO) en is docent aan de Masteropleiding Educational Needs.Curriculum.nu – In gesprek met het ontwikkelteam rekenen-wiskunde
Esther van Dooren en Marianne Lambriex

In het project Curriculum.nu buigen ontwikkelteams van leraren en schoolleiders zich in opdracht van de regering over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen in kunnen zodat het onderwijs aansluit bij de werelden van nu en straks.
In deze workshop vertellen twee leden van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde over de resultaten van het project tot nu toe en leggen zij uit hoe zij tot hun beslissingen zijn gekomen. Er is volop gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.
Esther van Dooren en Marianne Lambriex zij beiden onderzoeker, docent in het voortgezet onderwijs en lid van het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van curriculum.nu.
Rekenonderwijs zonder methode
Workshop van Saskia Krocké

Op basisschool De Ontdekkingsreis in Driebergen werken de leerlingen vanuit leerlijnen en doelen met succescriteria. Hierdoor kunnen de leraren maatwerk leveren in de vorm van instructies, feedback en bewijs van behaalde doelen. Er wordt grip op de voortgang gehouden door het gebruik van rubrics, die voor de kinderen ook werken als portfolio.
In deze workshop zal Saskia vertellen hoe het onderwijs op haar school praktisch is ingericht, wat er goed werkt en welke valkuilen er zijn.
Saskia Krocké is schoolleider van basisschool De Ontdekkingsreis, een school voor vernieuwingsonderwijs.
Passende perspectieven – Op zoek naar good practices voor rekenen in het basisonderwijs
Carla Compagnie en Lisanne Martens

In basisscholen is sympathie voor de visie van Passende Perspectieven, maar ook enige aarzeling bij het organiseren van ervan. In de groepen 6, 7 en 8 zijn per groep meestal 1 of 2 leerlingen die profijt kunnen hebben van deze werkwijze voor hun uitstroom naar het VO. Hoe kan de leerkracht individuele leerlingen met Passende Perspectieven begeleiden? En hoe is die begeleiding in te passen in het groepsplan?
Carla Compagnie en Lisanne Martens vertellen over hun project waarbij zij dit op zoek gegaan naar ‘good practices’ van Passende Perspectieven voor rekenen in het basisonderwijs. In de twee voor dit project gemaakte video’s laten basisschool Caleidoscoop en basisschool Polygoon zien hoe zij met Passende Perspectieven werken. Dit project is mogelijk gemaakt door de NVORWO, in samenwerking met Hogeschool Windesheim.
Rekenen in tijden van…
Workshop door Geeke Bruin-Muurling

Digitalisering, de informatiemaatschappij, globalisering. Ze hebben allemaal grote invloed op onze manier van leven en werken.
Steeds vaker én meer divers hebben we de beschikking over allerlei digitale hulpmiddelen om te rekenen. Dat is niet meer alleen een rekenmachine, maar ook software als excel, appjes op je telefoon die handgeschreven sommen uit kunnen rekenen, of zelfs google. Daarnaast spelen rekenen en wiskunde in onze maatschappij een steeds prominentere rol met alle cijfers en algoritmes die het dagelijks leven beïnvloeden. Wat betekent dat alles voor de doelen en de didactiek. In deze workshop onderzoeken we dat gezamenlijk aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.
Presentatie van de subsidieprojecten
Michiel Veldhuis, bestuurslid NVORWO

Onder leiding van Michiel Veldhuis vertellen diegenen die subsidie bij de NVORWO hebben aangevraagd over hun rekenproject. De trekkers van de projecten ‘Ouder, kind & rekenapps’, ‘Flipping the classroom’ en ‘Passende perspectieven – Op zoek naar good practices in het basisonderwijs’ geven een presentatie en beantwoorden uw vragen.
Een beschrijvingskader voor rekenapps
Alette lanting en Martine den Engelsen

In deze workshop vertellen de workshopgevers over een onlangs ontwikkeld beschrijvingskader voor rekenapps voor het project ‘Ouder, kind en rekenapps’ en gaan ze ook concreet aan de slag met dit kader.
Alette Lanting is onderwijsadviseur bij Lanting Rekenadvies en Martine den Engelsen is lerarenopleider rekenen-wiskunde op de Haagse Hogeschool.Met rekencoördinatoren in gesprek
Jenneken van der Mark (voorzitter NVORWO)

NVORWO-voorzitter Jenneken v.d. Mark gaat in gesprek met rekencoördinatoren om te bespreken wat rekencoördinatoren zoal tegenkomen, waar ze behoefte aan hebben en wat de NVORWO voor hen kan betekenen.
Onderzoek naar rekenen in het basisonderwijs
Workshop door Kees Hoogland, voorzitter NVORWO

Wereldwijd wordt er heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar rekenen en gecijferdheid in het basisonderwijs. De resultaten van dat onderzoek zijn niet altijd even toegankelijk, bijvoorbeeld omdat voor artikelen in wetenschappelijke tijdschriften meestal betaald moet worden of omdat de vorm van een wetenschappelijk artikel niet zo toegankelijk is. Toch zou het voor iedereen die voor zijn beroep met rekenen te maken heeft interessant zijn om te weten welke artikelen er zijn verschenen en wat er is onderzocht.
In deze workshop presenteert Kees Hoogland recente internationale onderzoeken met een vertaling naar de Nederlandse praktijk. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat wordt hier nou precies onderzocht, wat is het resultaat en wat zouden wij aan dit onderzoek kunnen hebben voor beleid of voor de praktijk in de klas?
Kees Hoogland is hogeschoolhoofddocent en onderzoeker Didactiek van Rekenen en Wiskunde in het beroepsonderwijs en bestuurslid van de NVORWO.Van de voorzitter: Een mooie start van het nieuwe jaar

Jenneken van der Mark, voorzitter NVORWO

We kijken even met jullie terug op de maanden januari en februari. Met genoegen kijken we terug op een prachtige Panama-conferentie waarin we weer veel met elkaar in gesprek waren over goed rekenonderwijs, vooral over het thema van de conferentie: ‘rekenen doen’.

Panama-conferentie

Mooi om te zien dat het op zo’n conferentie lukt om op verschillende manieren naar het reken-wiskundeonderwijs te kijken, om mee te kijken met onderzoek dat gedaan wordt en de resultaten van afgerond onderwijs te horen, te proeven en te discussiëren met steeds als doel dat het gaat over (het verbeteren van) het reken-wiskundeonderwijs. Alleen al de gesprekken in de wandelgangen, tijdens de lunch, het diner en het ontbijt zorgen voor contact en verbinding, ook tussen de verschillende groepen die er zijn.

Voor mij als (toch een beetje) kersverse voorzitter mooi om te zien, fijn om aan deel te nemen en steeds de verbinding te zoeken. Voor mij betekent dat: verbinden met het gedachtengoed zoals we in onze NVORWO-visie hebben beschreven.

Verbinden van en met nieuwe mensen die wellicht ook iets kunnen betekenen in en voor onze vereniging. Ik ben in gesprek geweest over diverse vraagstukken die we hebben, zowel in de verschillende beroepsgroepen als in de vereniging. Bijvoorbeeld over de berichtgeving over rekenen in de media: wat is de beste reactie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet meegaan in de waan van de dag, maar ook blijven staan voor wat we van belang vinden: het geven en ondersteunen van goed reken- wiskundeonderwijs in alle scholen.

Curriculum.nu

Zo waren er op de Panama-conferentie bijvoorbeeld stevige gesprekken met het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van Curriculum.nu, onder andere over alweer het vierde tussenproduct dat is opgeleverd. Bijzonder om te zien en te horen hoe er gewerkt wordt aan zo’n opdracht met alle ingebouwde beperkingen. Dat levert dan een tussenproduct waar ook weer iedereen iets van vindt, maar waarin de NVORWO probeert zoveel mogelijk constructief mee te denken om het ontwikkelteam te laten komen tot een steeds beter product. Dank aan allen die mee hebben gewerkt aan een reactie.

Jaarvergadering / studiedag

Verder is het bestuur van de NVORWO druk bezig met het voorbereiden van de jaarvergadering en studiedag van 5 april 2019 in Nieuwegein. Het wordt een dag waarop we starten met de jaarvergadering en vervolgens op de studiedag inzoomen op de ‘ideale rekenles’. De dag is zoals altijd gevuld met mooie workshops en praktijkverhalen. Wat ons betreft een dag om te ontmoeten, te leren en ervaringen te delen!
Projecten die met NVORWO-subsidies zijn ontwikkeld worden gepresenteerd en er zijn meer praktische invullingen. We nodigen dan ook iedereen, voor ook leraren en rekencoördinatoren, uit om te komen. Voor iedereen met een abonnement op Volgens Bartjens is deze studiedag gratis.

Namens het bestuur wens ik iedereen veel reken-inspiratie in verbinding!

Jenneken van der Mark,
Voorzitter NVORWO

Maker Ei van Columbus Jos van den Bergh erelid NVORWO

Ei van Columbus maker Jos van den Bergh benoemd tot erelid van de NVORWO

Op de jaarvergadering van de NVORWO op 6 april 2018 heeft voorzitter Francis Meester Jos van den Bergh benoemd tot erelid. Jos heeft geruime tijd deel uitgemaakt van het NVORWO-bestuur. Ook heeft hij ruim 18 jaar de rubriek ‘Het Ei van Columbus’ verzorgd in het tijdschrift Volgens Bartjens.

Lees verder »Maker Ei van Columbus Jos van den Bergh erelid NVORWO

NVORWO-jaarvergadering en aansluitende studiedag

6 april 2018 jaarvergadering studiedag nvorwo goed reken wiskundeonderwijs voor nu en straks

Op 6 april 2018 vindt de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend is er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis is.

Op de jaarvergadering worden  de ‘reguliere’ stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ook zullen oude bestuursleden afscheid nemen en nieuwe bestuursleden aantreden.

Op de aansluitende studiedag vinden er verschillende lezingen en workshops plaats. Steeds als er nieuwe informatie over het dagprogramma bekend wordt, zal deze site worden aangevuld.

Deze studiedag kan momenteel niet worden aangemeld voor het lerarenregister. Het lerarenregister wordt momenteel opnieuw georganiseerd en ingericht. Een vernieuwd lerarenregister gaat vanaf augustus 2018 van start. Het is momenteel niet bekend of deze studiedag achteraf alsnog kan worden aangemeld en voor het register kan gelden als officiële nascholing.
Aan de deelnemers van de studiedag reiken wij op verzoek evengoed een certificaat uit waarop het aantal uren vermeld zal zijn.


Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

Jaarvergadering en studiedag

Op 6 april 2018 vindt de jaarvergadering van de NVORWO plaats.
Deze jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met als titel:

‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’

Op deze pagina vindt u alle informatie over deze dag. De inhoud van de studiedag is nog niet compleet vastgesteld. De pagina zal steeds worden bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Datum
6 april 2017

Locatie
’t Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
routebeschrijving

Jaarvergadering voor NVORWO-leden

9.45 – 10.45 uur

Onderdelen jaarvergadering:

  • Notulen vorige jaarvergadering
  • Jaarverslag NVORWO 2017
  • Financieel jaarverslag 2017 (toelichting, decharge kascommissie, vaststelling nieuwe kascommissie, begroting 2018 / 2019)
  • Bestuurswisseling. Aftreden van Frank Brouwer, Kris Verbeeck en Jurriaan Steen als bestuursleden van de NVORWO.De bestuurstermijn van Francis Meester is afgelopen maar zij stelt zich opnieuw beschikbaar als bestuurslid. Wel legt zij haar functie als voorzitter neer. Het bestuur stelt de volgende personen voor als lid van het NVORWO-bestuur: Dolf Janson en Jenneken van der Mark. Verder is er 1 vacature voor een bestuurslid. Mochten er meer kandidaten zijn voor een functie in het bestuur, dan dienen die personen door minimaal 5 leden schriftelijk te worden voorgedragen vóór de datum van 23 maart 2018.
  • Toegekende subsidies voor rekenprojecten, vooruitblik op het nieuwe bestuursjaar

Studiedag ‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’

11.00 – 16.30 uur
Voor: leerkrachten, rekencoördinatoren, opleiders, adviseurs, begeleiders, ontwikkelaars en iedereen die rekenen-wiskunde een warm hart toedraagt

Locatie
’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Routebeschrijving

 

Kosten
Voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens: gratis
Bij lid / abonnee worden op of voor 6 april 2018: gratis
Voor niet leden bedragen de kosten van deze studiedag € 50

Voor de studiedag is registratie bij het Lerarenregister aangevraagd

PROGRAMMA

9.45 – 10.45
Jaarvergadering NVORWO

10.45 – 11.00
Koffie- en theepauze en inloop studiedag

11.00 – 11.05
Opening door de dagvoorzitter

11.05 – 11.30
Inleiding door Kees Hoogland

11.30 – 12.30
Workshopronde 1

12.30 – 13.30
Lunch

13.30 – 14.30
Workshopronde 2

14.30 – 14.45
Koffie- en theepauze

14.45 – 15.45
Workshopronde 3

15.45 – 16.00
Koffie- en theepauze

16.00 – 16.30
Slotlezing

16.30
Sluiting door de dagvoorzitter, met na afloop een drankje

 

Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

Openingslezing – Kees Hoogland

In de openingslezing zal Kees Hoogland schetsen hoe de onlangs gepubliceerde visie van de NVORWO op het reken-wiskundeonderwijs zich verhoudt tot internationale tendensen. Met aansprekende voorbeelden zullen het belang van rekenen-wiskunde,  de doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde van 3 tot 18 jaar, het politieke landschap, curriculum.nu en de rol van de NVORWO daarbij besproken worden.

Kees Hoogland is bestuurslid van de NVORWO. Hij is hogeschool-hoofddocent en onderzoeker Didactiek van Reken en Wiskunde in het Beroepsonderwijs bij de Hogeschool Utrecht. Zowel nationaal als internationaal is hij bekend vanwege zijn werk op het gebied van gecijferdheid (numeracy).

Overzicht van de workshops

PRAKTISCH rekenen - Bronja Versteeg

Praktisch Rekenen: Alle kinderen handelen tijdens de rekenles
Bronja Versteeg,  onderwijsadviseur

Praktischrekenen.nl is een website met praktische rekenactiviteiten bij de doelen van Passende Perspectieven leerroute 3.  Ik heb deze website samen met leerkrachten van 3 scholen bedacht. Wij wilden deze website realiseren omdat leerkrachten op veel SBO- en het SO-scholen graag de rekenmethode willen verrijken met praktische reken-activiteiten, maar zij weten niet goed welke activiteiten hiervoor geschikt zijn.  In de praktijk zijn er in rekenmethodes vaak onvoldoende praktische rekenactiviteiten beschreven voor de begripsvormings-fase waarin kinderen handelend rekenconcepten ontdekken en praktische vaardigheden inoefenen. De website van Praktisch Rekenen geeft een groot aantal verschillende activiteiten bij de doelen van de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden. Leerkrachten worden daarnaast uitgenodigd om ook eigen activiteiten in te sturen.

Tijdens deze workshop krijgt u een korte uitleg over de uitgangspunten van de website. Ook leg ik uit hoe u de website kunt gebruiken en wat de eerste gebruikerservaringen zijn.

Daarna gaan we aan de slag met het ontwerpen van een rekenactiviteit. Van een doel wordt eerst het onderliggende rekenconcept kort beschreven. Vervolgens ontwerpt u een rekenactiviteit waarmee de leerlingen het rekenconcept op een praktische manier ontdekken en inoefenen. De ontworpen lesactiviteiten zullen op de site geplaatst worden.

De website praktischrekenen.nl is mede dankzij subsidie van de NVORWO ontwikkeld.


studiedag nvorwo - Ellen Schoonen - rekenen met tablets en computersKinderen leren rekenen met tablet of computer – Hoe pak jij dat aan?
Ellen Schoonen

Er zijn steeds meer aanbieders van digitale rekenmethodes of methodes met een digitale lijn. In deze workshop gaat rekenspecialist en digitale leermiddelen-deskundige  Ellen Schoonen  samen met de deelnemers in op de vragen die leven bij het gebruiken van computers en tablets bij de rekenlessen: Wat heeft goed rekenonderwijs volgens jou nodig? Waar let je op bij het kiezen voor digitale middelen? Moet je nog wel instructie geven en hoe organiseer je dit dan als iedereen met wat anders bezig is? Hoe houd je zicht op wie wat leert en of het allemaal wel goed gaat?
Kortom: We delen ervaringen en voeren een gesprek over de mogelijkheden en valkuilen die tablets en computers bieden voor het geven van goed rekenonderwijs.


Feedback op de producten van curriculum.nu

Feedback-sessie op de producten van de ontwikkelgroep rekenen-wiskunde van curriculum.nu – NVORWO-bestuur

In het project curriculum.nu  buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Uiteindelijk worden met de opbrengst van dit ontwikkelproces de kerndoelen en eindtermen worden aangepast.

Het ontwikkelteam rekenen-wiskunde komt dit jaar in 4 ontwikkel-sessies van 3 dagen bij elkaar.  Na elke ontwikkel-sessie presenteert het ontwikkelteam de (tussen)opbrengsten, de dilemma’s waar zij op stuitten en  de vragen die opkwamen tijdens de ontwikkelsessie.

De NVORWO stelt in deze bijeenkomst leden in de gelegenheid deze opbrengsten en vragen te bespreken en van feedback te voorzien om op deze manier een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs voor de toekomst.

Bij de bijeenkomst zullen één of meer leden van het ontwikkelteam aanwezig zijn.


Vincent Jonker - Meetkunst

Meetkunst – Verbinding van meetkunde en kunst
Vincent Jonker

In deze workshop word gewerkt met het materiaal van het project Meetkunst. Dit is een project waarbij scholen  creativiteit, kunsteducatie, kunstbeschouwing en meetkunde met elkaar  verbinden.

Het woord ‘meetkunst’ staat voor de combinatie van meetkunde en kunst. Het project Meetkunst is een voorbeeld van  hoe leerkrachten op een praktische en inspirerende manier rekenen-wiskunde kunnen gebruiken bij andere vakken. In dit project werken verschillende musea, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs van rekenen-wiskunde samen.

Ik laat in deze workshop zien hoe scholen aan het werk zijn met de uitdagende activiteiten uit het programma Meetkunst. Daarna gaan we er in de workshop zelf ook mee aan de slag. We laten daarbij de drie pijlers van het programma zien: meetkunde, beeldende kunst en creativiteit.

In deze workshop

  • leer je je bewust te worden van open kijken naar kunst en meetkunde
  • ontdek je de creativiteit van rekenen-wiskunde
  • ga je aan de slag praktische meetkunst-activiteiten  die je direct de volgende dag op school kunt gebruiken

Rekenen het kan ook anders Dolf Jansen en Jenneken van der Mark

Rekenen, het kan ook anders – Dolf Janson en Jenneken van der Mark

Stel je voor dat je in de rekenlessen zou uitgaan van (de voorkennis en de mogelijkheden van) de leerlingen zelf in plaats van dat je een methode volgt. Stel dat je zo kunt spelen met de stof dat je daarbij de samenhang van de inhoud van het rekenonderwijs als uitgangspunt kunt nemen. Wat zou er dan veranderen in je rekenlessen en welk effect zou dat op je leerlingen hebben?

In deze workshop gaan we hierover in gesprek. We proberen praktische voorbeelden uit en denken na over consequenties.

Hiermee is je rekenonderwijs de week daarop niet ineens helemaal anders, maar je hebt wel mogelijkheden in beeld die je kunt gaan uitproberen.


studiedag nvorwo - De ins en outs van flexmaat

De ins en outs van Flexmaat – Een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel
Pauline van Vliet

Veel kinderen worstelen met het begrip van maateenheden, het omrekenen van maten en het metriek stelsel. Daarom ontwierpen Uschi van der Velden en Pauline van Vliet met steun van de NVORWO Flexmaat.

Flexmaat is een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel. Het bestaat uit een posterset, een flexibele vorm in PowerPoint én een praktische handleiding. Door Flexmaat te gebruiken kunnen scholen met begripsvorming als basis en door gebruik van eenduidige beeldtaal een doorgaande lijn voor meetkunde-onderwijs opzetten. Hierbij is er extra aandacht voor de voorvoegsels en de referentiematen.

Tijdens deze workshop word je meegenomen in de ontwikkeling van Flexmaat en de gemaakte keuzes. We ontdekken gezamenlijk manieren om Flexmaat in de praktijk te brengen, zodat leerlingen meer gevoel voor de gebruikte maten ontwikkelen en ze vaardiger worden in het rekenen met en het herleiden van maten.


Van de voorzitter … maart 2018

voorzitter van de NVORWO Francis Meester maart 2018

In 2001 schreef Douwe Draaisma: ‘Waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt…’  en ik denk dat hij gelijk heeft. Wat vliegt het jaar weer voorbij. Op het moment dat ik dit schrijf (februari 2018, red.) zijn de mensen nog aan het schaatsen. Als u deze column leest, piepen de eerste narcissen de grond uit.

Rekencoördinatoren

De rekencoördinatoren hebben op 9 maart de nationale netwerkdag gehad,

Lees verder »Van de voorzitter … maart 2018

Studiedag NVORWO – Alle workshops op een rij

6 april 2018 jaarvergadering studiedag nvorwo goed reken wiskundeonderwijs voor nu en straks

Op vrijdag 6 april 2018 organiseert de NVORWO een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis is.
Op de studiedag kunt u in verschillende workshop-rondes interessante workshops over rekenen-wiskunde volgen.

Thema studiedag

Het thema van deze studiedag is: Goed reken – wiskundeonderwijs voor nu en straks. De workshops zijn bijeenkomsten waar op een interactieve  manier ingegaan wordt op het rekenonderwijs. De deelnemers aan de workshops komen meer te weten over hoe je op een praktische manier het rekenonderwijs kunt verrijken en verdiepen.

Op de studiedag kijken we ook naar

Lees verder »Studiedag NVORWO – Alle workshops op een rij

Studiedag en jaarvergadering NVORWO op 6 april 2018

6 april 2018 jaarvergadering studiedag nvorwo goed reken wiskundeonderwijs voor nu en straks

Op 6 april 2018 vindt in ’t Veerhuis in Nieuwegein de NVORWO-jaarvergadering en studiedag plaats. Deze studiedag is gratis voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens.

Het thema van deze dag is: ‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’.

Op de studiedag kunt u workshops volgen en lezingen bijwonen. Ook zal er worden gepraat over Curriculum.nu en de tussenproducten die de ontwikkelgroep Rekenen-wiskunde voor dit project in april zal hebben opgeleverd.

Lees meer over de jaarvergadering en studiedag en meld u aan!

Lees verder »Studiedag en jaarvergadering NVORWO op 6 april 2018

Van de voorzitter… Volgens Bartjens, maart 2017

Francis Meester: Van de voorzitter

Ed de Moor

Mijn vorige column was klaar en allang ingeleverd toen we hoorden dat Ed de Moor was overleden. De hoofdredacteur is nog in staat geweest om in een artikel diverse mensen aan het woord te laten om te vertellen over alle aspecten waarin Ed veel voor het reken-wiskunde onderwijs  betekend heeft.  Het gaf een mooi beeld van de 83-jarige Ed, die tot bijna het laatste moment actief geweest is voor zijn vakgebied. Hij was oprichter, erelid, inspirator, actief lid en nestor van de NVORWO. Hij was een prachtig voorbeeld voor ons en voor mij. Op de Panamaconferentie van 19 en 20 januari werd hij ook herdacht in een waardige bijeenkomst.

Rekencoördinatoren

Maar wij gaan door, ook met de ideeën en wensen die Ed al had voor goed reken-wiskundeonderwijs. We zijn nog lang niet zo ver dat er een rekencoördinator – een wiskobaas – op iedere school is,

Lees verder »Van de voorzitter… Volgens Bartjens, maart 2017

Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016

Francis Meester, voorzitter NVORWO

Conferentie

Het is fijn dat u in grote getale naar de conferentie po-vmbo voor rekenen-wiskunde gekomen bent. Deze studiedag van 22 november, maar ook de Volgens Bartjens van november 2016 met artikelen over de overgang van po naar vmbo, kunnen er allemaal toe bijdragen om die overstap voor rekenen-wiskunde drempelloos te laten verlopen voor de leerlingen. De leraar in het vmbo ervaart dat de leerlingen in grote diversiteit bij het vak rekenen-wiskunde binnenkomen.

Lees verder »Nieuws van de NVORWO-voorzitter – November 2016