Van de voorzitter: Een mooie start van het nieuwe jaar

Jenneken van der Mark, voorzitter NVORWO

We kijken even met jullie terug op de maanden januari en februari. Met genoegen kijken we terug op een prachtige Panama-conferentie waarin we weer veel met elkaar in gesprek waren over goed rekenonderwijs, vooral over het thema van de conferentie: ‘rekenen doen’.

Panama-conferentie

Mooi om te zien dat het op zo’n conferentie lukt om op verschillende manieren naar het reken-wiskundeonderwijs te kijken, om mee te kijken met onderzoek dat gedaan wordt en de resultaten van afgerond onderwijs te horen, te proeven en te discussiëren met steeds als doel dat het gaat over (het verbeteren van) het reken-wiskundeonderwijs. Alleen al de gesprekken in de wandelgangen, tijdens de lunch, het diner en het ontbijt zorgen voor contact en verbinding, ook tussen de verschillende groepen die er zijn.

Voor mij als (toch een beetje) kersverse voorzitter mooi om te zien, fijn om aan deel te nemen en steeds de verbinding te zoeken. Voor mij betekent dat: verbinden met het gedachtengoed zoals we in onze NVORWO-visie hebben beschreven.

Verbinden van en met nieuwe mensen die wellicht ook iets kunnen betekenen in en voor onze vereniging. Ik ben in gesprek geweest over diverse vraagstukken die we hebben, zowel in de verschillende beroepsgroepen als in de vereniging. Bijvoorbeeld over de berichtgeving over rekenen in de media: wat is de beste reactie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet meegaan in de waan van de dag, maar ook blijven staan voor wat we van belang vinden: het geven en ondersteunen van goed reken- wiskundeonderwijs in alle scholen.

Curriculum.nu

Zo waren er op de Panama-conferentie bijvoorbeeld stevige gesprekken met het ontwikkelteam rekenen-wiskunde van Curriculum.nu, onder andere over alweer het vierde tussenproduct dat is opgeleverd. Bijzonder om te zien en te horen hoe er gewerkt wordt aan zo’n opdracht met alle ingebouwde beperkingen. Dat levert dan een tussenproduct waar ook weer iedereen iets van vindt, maar waarin de NVORWO probeert zoveel mogelijk constructief mee te denken om het ontwikkelteam te laten komen tot een steeds beter product. Dank aan allen die mee hebben gewerkt aan een reactie.

Jaarvergadering / studiedag

Verder is het bestuur van de NVORWO druk bezig met het voorbereiden van de jaarvergadering en studiedag van 5 april 2019 in Nieuwegein. Het wordt een dag waarop we starten met de jaarvergadering en vervolgens op de studiedag inzoomen op de ‘ideale rekenles’. De dag is zoals altijd gevuld met mooie workshops en praktijkverhalen. Wat ons betreft een dag om te ontmoeten, te leren en ervaringen te delen!
Projecten die met NVORWO-subsidies zijn ontwikkeld worden gepresenteerd en er zijn meer praktische invullingen. We nodigen dan ook iedereen, voor ook leraren en rekencoördinatoren, uit om te komen. Voor iedereen met een abonnement op Volgens Bartjens is deze studiedag gratis.

Namens het bestuur wens ik iedereen veel reken-inspiratie in verbinding!

Jenneken van der Mark,
Voorzitter NVORWO

Panama-conferentie: Rekenen-wiskunde doen

Panama-conferentie 2019

De jaarlijkse Panama-conferentie richt zich op alle aspecten van leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde. Op de conferentie worden nieuwe onderzoeken gepresenteerd en actuele ontwikkelingen tegen het licht gehouden. Er wordt besproken hoe vernieuwingen zo goed mogelijk kunnen worden gecombineerd met bestaande praktijken en wat dat betekent voor opleiding, begeleiding en advisering, nascholing, leermaterialen, ontwikkeling en onderzoek.

De 37e Panama-conferentie ‘Rekenen-wiskunde doen’ zal plaatsvinden op 31 januari en 1 februari 2019 in De Koningshof in Veldhoven.

Meer informatie vindt u op de website van de Panama-conferentie.

Tot ziens bij Panama!

Panama-conferentie 2019

Nog even, en dan is het zover: Dan vindt de 37e editie van de Panamaconferentie plaats in Veldhoven. Bent u ook aanwezig bij deze conferentie voor reken-wiskunde professionals? Kom dan eens langs bij onze stand op de informatiemarkt!

We zien ernaar uit om u te ontmoeten en de hand te schudden. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een goed gesprek over reken-wiskundeonderwijs. Al onze bestuursleden zijn aanwezig op de conferentie en op de informatiemarkt.

Panamaconferentie

25 en 26 januari 2018 Panamaconferentie

Op donderdag 25 januari en vrijdag  26 januari 2018 wordt voor de 36e maal de Panamaconferentie over rekenen-wiskunde georganiseerd.

Op de Panamaconferentie wordt het reken-wiskundeonderwijs vanuit verschillende perspectieven doordacht. Delen en uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de conferentie. Er is ruimte voor informeren, inspireren, opiniëren, uitwisselen, discussiëren en actieve inbreng van de deelnemers.

Thema’s Panamaconferentie

1. De aangekondigde curriculumherziening rekenen-wiskunde

Het groene licht is gegeven voor een herziening van het reken-wiskundecurriculum. Wat betekent dat voor de kerndoelen en het referentiekader? Leerkrachten en andere deskundigen worden op allerlei manieren betrokken en geraadpleegd bij de voorbereidingen van de curriculumherziening. Op deze Panama-conferentie wordt hiermee een start gemaakt.

2. Mogelijkheden en beperkingen van papieren en digitale leermiddelen

Er zijn steeds meer digitale leermiddelen voor rekenen-wiskunde verkrijgbaar. Maar wanneer levert de inzet daarvan meerwaarde op voor het leerproces van leerlingen? Welke reken-wiskundige inhouden en vaardigheden kunnen wel, beter of beter niet met digitale middelen worden aangeboden? En wat betekent dit voor de leerkracht? Op eerdere Panama-conferenties zijn rond dit thema bijdragen geleverd door specifieke aanbieders van leermiddelen. Dergelijke bijdragen zijn op de komende Panama-conferentie zeer welkom, maar de thematiek wordt op deze conferentie ook vanuit andere invalshoeken aan de orde gesteld.

3. Eindtoetsen PO

Er zijn momenteel zes verschillende eindtoetsen PO op de markt. Elk van deze toetsen meet kennis en vaardigheden rekenen-wiskunde en stelt vast welk referentieniveau rekenen een leerling beheerst. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk in hoeverre de resultaten waarop de verschillende toetsen meten en rapporteren onderling vergelijkbaar zijn. We hopen op de conferentie uitgebreid in te gaan op de verschillende toetsen met de aanbieders, gebruikers en andere deskundigen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Panama-conferentie.Daar kunt u zich te zijner tijd ook aanmelden.