Wiskunde voor morgen

De werkgroep Wiskunde voor Morgen

De werkgroep Wiskunde voor Morgen is een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Vereniging tot de ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW).

Doel van de werkgroep Wiskunde voor Morgen

De werkgroep Wiskunde voor Morgen richt zich op de vraag hoe het reken-wiskunde onderwijs zo kan worden ingericht dat de leerlingen van nu adequaat worden voorbereid op het goed functioneren in de maatschappij van morgen. De werkgroep probeert antwoorden op deze vraag te vinden door kennis te verzamelen, onderling kennis uit te wisselen en door gezamenlijk vraagstukken rond dit thema uit te diepen. Verder stelt de werkgroep zich tot doel het doordenken van het reken- en wiskundeonderwijs voor de toekomst op de agenda te plaatsen binnen de NVORWO, de NVvW en het bredere onderwijsveld, maar ook binnen politiek en maatschappij.

NVORWO - Werkgroep Wiskunde voor Morgen

De werkgroep doet dit onder meer door middel van bijdragen aan conferenties en tijdschriften en door rapporten en notities over dit onderwerp op te stellen en te verspreiden. De leden van de NVORWO en de NVvW verenigingen vormen hierbij een belangrijke doelgroep en klankbord; informeel via conferenties en tijdschriften, maar ook via bijvoorbeeld klankbordgroepen of enquêtes.

De werkgroep en de NVORWO

De NVORWO vindt het belangrijk dat bij de onderwerpen die binnen de werkgroep besproken worden ook het standpunt van het primair onderwijs doorklinkt. Daarom is er binnen de NVORWO onder voorzitterschap van NVORWO-bestuurslid Kris Verbeeck een klankbordgroep van leden opgericht om de werkgroep te voeden . NVORWO-bestuurslid Kees Hoogland is lid van deze klankbordgroep en zal de NVORWO en de klankbordgroep ook binnen de werkgroep Wiskunde voor Morgen vertegenwoordigen. Op deze plek zal regelmatig verslag worden gedaan van de onderwerpen die ter sprake komen en de acties en besluiten die binnen de klankbordgroep en de werkgroep worden genomen.

Voor de werkgroep is een aparte website in het leven geroepen, waar onder meer publicaties opstaan.

Bekijk de website van Wiskunde voor Morgen hier.


Recente Publicaties Werkgroep Wiskunde voor Morgen

Welke reken-wiskundige bagage heb je nodig om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij?